Новини

МС одобри обявяването на три енергийни проекта за национални обекти и обекти с национално значение

Във връзка с постигането на целите за повишаване на енергийната сигурност и надеждност на доставките на природен газ за България и региона, Министерският съвет прие решение за обявяване на проекти, за национални обекти и обекти с национално значение следните проекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

  • „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България“. 
  • „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния“. 
  • „Довеждаща газопреносна инфраструктура с високо налягане за захранване на потребители в източномаришкия регион“.

Чрез реализирането им ще се осигури повишаване на капацитета на преносната мрежа в посока от Гърция към България и от България към Румъния, ще осигури необходимата техническа възможност за пренос на нарастващите количества втечнен природен газ в посока от юг на север, и ще се създаде възможност добавения капацитет и развитие на вътрешната преносна мрежа да се използва от по-широк кръг потребители до природен газ в страната.

По този начин ще се постигнат заложените цели в подписания на 19.01.2024 г. Меморандум по Вертикалния газов коридор между газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, както и изпълнение на Актуализираната пътна карта за енергийна неутралност на Република България.