Новини

Няколко са одобрените училища от община Плевен, които ще получат финансиране по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони

Няколко са одобрените училища от община Плевен, които ще получат финансиране по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 г. Одобрените на национално ниво проекти са публикувани на интернет страницата на МОН и са класирани в три модула: модул 1 – „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“, модул 2 –  „Основен ремонт на съществуващи физкултурни салони“ – Етап 1, и модул 3 – „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“. Всички подобрени предложения от община Плевен са по модул 3. Бюджетът на програмата е 240 000 000 лв., за модул 3 са определени общо 100 000 000 лв. от индикативния бюджет.        Одобрените проекти са: -НУ „Христо Ботев“ в с. Дисевица – 54 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка; одобрено финансиране от програмата - 79 995 лв.; площ на спортната площадка, одобрена за финансиране - 988 м2; -ОУ „Христо Ботев“ в с. Пелишат – 58 деца и ученици; Основен ремонт на съществуваща спортна площадка; одобрено финансиране от програмата - 79 995 лв.; площ на площадката - 988 м2; -НУ „Патриарх Евтимий“ в Плевен – 362 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка; одобрено финансиране - 198 884 лв.; площ - 1 448 м2; -СУ „Стоян Заимов“ в гр. Плевен - 637 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка; одобрено финансиране от програмата - 299 725 лв.; площ – 1 728 м2; -ОУ „Д-р Петър Берон“ в гр. Плевен - 708 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка; одобрено финансиране от програмата - 299 992 лв.; площ – 1 580 м2; -ОУ „Свети Климент Охридски“ в гр. Плевен - 612 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка; одобрено финансиране от програмата - 254 400 лв.; площ – 1 272 м2; -ПГ по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ в гр. Плевен - 469 деца и ученици; Основен ремонт на съществуваща спортна площадка; одобрено финансиране от програмата - 150 000 лв.; площ – 1 470 м2; -ДФСГ „Интелект“ в гр. Плевен - 503 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка; одобрено финансиране от програмата - 195 674 лв.; площ – 1 200 м2; -Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Търнене - 192 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка; одобрено финансиране от програмата - 199 746 лв.; площ – 1 991 м2. Целта на програмата е подобряване на спортната култура и физическото възпитание в училищата чрез предприемане на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците, както за провеждане на редовните часове, така и на дейности извън учебния план. Възможностите за двигателна активност на учениците и участието им в спортни дейности са пряко обвързани със здравословното им състояние. Модул 3 ще обхване финансиране на следните дейности: изработване и съгласуване с компетентните институции на технически проект; дейности, свързани с оценка за съответствието на техническия проект от експертен съвет на одобряващата администрация или изготвяне на комплексен доклад (ако е необходимо); издаване на разрешение за строеж, обявяването му и влизане в сила; откриване на строителна площадка; изпълнение на авторски надзор и дейности за консултант/строителен надзор; извършване на строително-монтажни дейности, инвеститорски контрол и съставяне на актове и протоколи по време на строителството; завършване на строителството, приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация (когато е необходимо); доставка и монтаж на спортно оборудване.