Новини

Община Велико Търново с бюджетен фокус върху малките населени места

Най-важният стратегически документ на Община Велико Търново за 2024-а година – Бюджетът, бе приет от Великотърновския общински съвет на заседание днес. Годишната управленска концепция, изготвена от кмета Даниел Панов и екипа му, получи солидна подкрепа в местния парламент и бе подкрепена от общински съветници от осем различни политически формации и групи.

„Бюджетът е реално изпълним. За първи път през последните 11 години сме водили толкова ползотворен и конструктивен диалог с всяка политическа формация“, коментира Даниел Панов и благодари на общинските съветници, подходили отговорно и откъм предложения за инвестиции, и откъм подкрепа за бюджета и инвестиционната програма. „ Всеки общински съветник, всяка политическа група има различна визия и различни идеи, намерихме място за всяко едно предложение“, каза пред Общинския съвет кметът на Велико Търново.

Със 100% нарастват средствата, предвидени в бюджета на Старата столица за населените места. Бюджетът на Програмата „Местни инициативи“е увеличен от 500 000 на 650 000 лева.

 • От 300 000 лева на 600 000 лева са увеличени средствата за текущ ремонт на улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества. Това е 100% увеличение на средствата спрямо миналата година.
 • Освен трудовите разходи на служителите и регулярната издръжка, предвидени за дейностите в населените места, са заложени и разходи за осъществяването на допълнителни мероприятия.
 • За текущи и основни ремонти на сгради и кметства са предвидени 200 000 лева, за компютърна техника и климатици – 13 000 лева.
 • За превантивна дейност и за предотвратяване на последици от стихийни бедствия, са заложени 135 000 лева.
 • За ремонт на обществени чешми на територията на населените места, гробищните паркове, изграждане на чешми, за проверки на качеството на водата, за изграждане на нови трасета, както и за проектиране на нова водопроводна мрежа, са заложени 74 000 лева.
 • Отделно от 600 000 лева, предвидени за текущ ремонт на улична мрежа, са заложени още 222 000 лева за ремонт на тротоари, площадни пространства и улици.
 • За изграждане на детски и спортни площадки на територията на кметствата за 2024 година са предвидени 137 000 лева.
 • За поддръжка на чистотата в малките населени места са предвидени средства за граждански договори в размер на 271 000 лева, което е съобразено с ръста на минималната работна заплата.
 • За всяко от кметствата на самостоятелен бюджет е планирано закупуване на товарен автомобил, който да се ползва за извозване на отпадъци към Регионалното депо за отпадъци.
 • За културни мероприятия по кметства сумата е завишена от 20 000 на 25 000 лева.
 • За текущи ремонти на общински пътища извън населените места и стадиони са планирани около 200 000 лева.
 • Освен това, за 2024 г. в бюджета на първостепенния разпоредител са предвидени неразпределените средства от 2023 година от 30% продажба на общинско имущество, в размер на 56 000 лева, за което се очаква становище от кметовете на малките населени места, за да се разпределят.
 • В бюджета на Центъра за социални услуги са заложени над 150 000 лева за основни ремонти и закупуване на климатични системи за Клубовете на пенсионера и инвалида и Центровете за работа с деца и младежи по населени места.

„За първи път с бюджета на Община Велико Търново виждаме старт на реална финансова децентрализация, за която от години местната власт чрез Националното сдружение на общините води разговори с Министерство на финансите“, коментира Даниел Панов. Това е само първата стъпка към постигане на целите, поставени в управленската програма за мандата - развитие на малките населени места.