Наука

Доц. д-р Иван Митев, преподавател в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”: Търсенето на инженери от различни специалности на МГУ нарасна значително в последните години

Нашите възпитаници играят ключова роля в развитието и управлението на инфраструктурата на страната

Доц. Митев, безспорен факт е, че възпитаници на МГУ „Св. Иван Рилски” работят освен на обекти от миннодобивната и обогатителната индустрия и в строителния бранш.

Да, безспорно е, че студентите от катедра „Подземно строителство“, в която преподавам, и тези в другите специалности от направление „Архитектура, строителство и геодезия” играят важна роля както в миннодобивната и обогатителната индустрия, така и в строителния бранш. Възпитаниците на МГУ са ключови фигури във формирането както на модерни и устойчиви производства, така и в процесите при създаването на дигитални двойници и „умни” градове, които стават все по-важни във връзка с увеличаващите се градски популации и нарастващите изисквания към устойчивостта и ефективността на градското управление.

Студентите, които се обучават в специалността „Подземно строителство“, придобиват разнообразни компетенции от съществено значение за разработването на визии за „умни” градове и инфраструктури. Те развиват технически умения за проектиране, изграждане и управление на инфраструктурни системи, включително подземна градска инфраструктура. Освен това те се запознават с новаторски подходи към дигитализацията и използването на информационни технологии за подобряване на ефективността и управлението на околната и градската среда. Подземната инфраструктура е основен елемент за осигуряване на важни услуги, като водоснабдяване, канализация, електрозахранване и транспорт. Дигитализацията и интелигентните технологии могат да улеснят мониторинга, поддръжката и оптимизацията на тези системи, като се постигне по-ефективно използване на ресурсите и се намали рискът от аварии.

Така че нашите студенти са от съществено значение за бъдещето на устойчивото и интелигентно развитие на градовете ни.

Имате много широки професионални интереси. Сред тях са геотехниката, геотехническите съоръжения, жилищното строителство. Какво друго е във фокуса Ви?

Моите професионални интереси са многообхватни, като геотехниката, геотехническите съоръжения и жилищното строителство заемат важно място сред тях. Особено съм ангажиран с развитието на численото моделиране на процесите, свързани със строителството на съоръженията, както и с дигитализацията на подземната инфраструктура.

Най-специфично, моят фокус, е върху численото моделиране на взаимодействието между геотехническите съоръжения и градската среда по време на изграждането на метрополитени.

Дигитализацията играе ключова роля в този процес, като предоставя възможност за по-точно моделиране и прогнозиране на различни сценарии, както и за оптимизация на проектирането и управлението на инфраструктурата. Това е от съществено значение за създаването на „умни” и устойчиви градове, където инфраструктурата на метрополитените играе критична роля за подобряване на мобилността, ефективността и качеството на живот.

В крайна сметка чрез моите научни трудове аз се стремя да допринеса за по-добро разбиране и управление на взаимодействието между геотехническите съоръжения и градската среда при изграждането на метрополитени, като използвам съвременни методи за числено моделиране и дигитални технологии.

Темата за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради е доста актуална. Вече не се залага само на поставяне на изолация на фасадите.

Енергийната ефективност не може да се постигне само чрез повърхностни промени като лепене на фибран на фасадите на многоетажните жилищни сгради. Реалният и дългосрочен ефект в тази област наистина ще бъде резултат от внедряването на независими и възобновяеми енергоизточници.

Много големи градове разполагат с геотермални и хидротермални извори, които могат да бъдат използвани за производство на енергия. Тези източници представляват важен потенциал за намаляване на зависимостта от традиционните горива (газ и нефтопродукти), както и за понижаване на емисиите на въглероден диоксид.

Интеграцията на геотермални и хидротермални извори в градската среда изисква съвременни подходи и инженерни решения. Това включва изграждането на инфраструктура за събиране и използване на тези енергийни източници, както и разработването на технологии за тяхното ефективно оползотворяване.

В крайна сметка, за да се постигне истинска ЕЕ и устойчивост на градовете, е необходимо да се прилагат иновативни и интегрирани подходи, които включват използването на ВЕИ като геотермална и хидротермална енергия и интеграцията на тези източници във вече съществуващата градска инфраструктура, възможностите за съхранение на енергия и оптимизация на енергийните системи.

Търсени ли са инженерите от различните специалности на МГУ?

Несъмнено е, че търсенето на инженери от различни специалности на МГУ нарасна значително в последните години. Техните умения и експертиза са от съществено значение както за големите инфраструктурни проекти като строителството на столичното метро, така и за амбициозните проекти на българските железници и пътната инфраструктура.

Това увеличено търсене отразява изключителните възможности за реализация на пазара на труда както в държавния сектор, така и в частните компании, свързани с инфраструктурното строителство. Възпитаниците на МГУ не само участват във възможно най-разнообразни проекти, но и заемат важни ръководни позиции като главни инженери, кметове и зам.-кметове на редица общини.

Друга интересна тенденция е утвърждаването на приложимостта на специалностите на МГУ в управлението на градовете и населените места. В много от тях общините се оказват най-големите работодатели, а инженерите от МГУ благодарение на своите технически умения и опит са високо ценени за управлението на инфраструктурни и градски проекти. Тези тенденции са ясен показател за значението на образованието и обучението, предоставяно от МГУ, както и за високото качество на инженерите, които излизат от университета.

Нашите възпитаници играят ключова роля в развитието и управлението на инфраструктурата на страната и насърчават иновациите и напредъка в сферата на инженерството и строителството.

В навечерието сме на поредната кандидатстудентска кампания. Доста от специалностите са свързани с тежка работа на терен. Как се възприема това от бъдещите студенти? Защо да изберат „Подземно строителство“?

Възможно е младите хора да се сблъскат с вълнуващи перспективи след завършването на образованието си. Въпреки това, разбира се, е важно да се подчертае, че реалността на професионалния живот може да бъде разнообразна и често изисква прилагане на знания и умения извън територията на строителната площадка.

Специалност като „Подземно строителство“ изпитва промени във връзка с нарастващата роля на дигитализацията, компютърното моделиране и управлението на интелигентни системи в индустрията. Възможностите за прилагане на придобитите познания не се ограничават само до строителната област, а се разширяват и включват участие в създаването на „умни” градове и иновативни технологии за управление на градската среда. Важно е да се подчертае, че те могат да се включват в различни иновационни проекти и разработки, които се основават на съвременни технологии и концепции за „умни” градове. Това може да представлява вълнуваща перспектива за младите специалисти.

За нашите бъдещи студенти се разкрива удивителен свят на възможности и предизвикателства. С новите тенденции и развития в индустрията митът за т.нар. кални ботуши е напът да изчезне.

Нашите възпитаници са тези, които ще създават бъдещето, ще формират градската среда и ще променят облика на света. Със своите умения и ентусиазъм те ще бъдат на предния ред на иновациите и технологичните промени. Ще бъдат поканени да прилагат своето експертно мнение, да формират визии за развитие на проекти. Така че, млади колеги, не се страхувайте от „калните ботуши“ – Вие сте предизвикателите на промените, пътеводителите към нови хоризонти. Смело стъпете напред към Вашата мечта и бъдете готови да видоизменяте света.