Новини

За реализиране на Инвестиционната програма на общините са предвидени средства в размер на 1.2 млрд. лв

"Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. е приета Национална инвестиционна програма, която включва както проекти на първостепенни разпоредители с бюджет – министерства, така и общински проекти, включени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към чл. 106 и 107 от Закона. Средствата за реализиране на проектите по приложение 2 и 3 или общият лимит на капиталовите разходи по КФП са в размер до 9.994 млрд. лв", това заяви заместник министър-председателя и министър на финансите Людмила Петкова по време на изслушването в Народното събрание относно инвестиционната програма за общински проекти.

"По отношение на общинските проекти всяка община представя проекти в размер за 2024 г., определен в Закона в съответствие с големината на общината съгласно Класификация на МРРБ. Конкретната стойност на лимитите по общини както за проекти, така и за плащания, е определена в чл. 107, ал. 6. Определени са шест категории за 265-те общини в България, както следва: Първа категория – лимит до 50 млн. лв. (в обхвата на категорията попадат 23 общини); Втора категория – лимит до 30 млн. лв. (в обхвата на категорията попадат 26 общини); Трета категория – лимит до 15 млн. лв. (в обхвата на категорията попадат 81 общини); Четвърта категория – лимит до 10 млн. лв. (в обхвата на категорията попадат 85 общини); Пета категория – лимит до 6 млн. лв. (в обхвата на категорията попадат 46 общини); Шеста категория – за общини с население над 180 х. души – лимит до 100 млн. лв. (в обхвата на категорията попадат 4 общини – София, Пловдив, Бургас и Варна)", посочи тя.

"Следва да се отбележи, че в рамките на тези лимити няма ограничение по отношение на броя проекти, които всяка община може да реализира. Например: Община X от обхвата на първа категория е реализирала изцяло проектите си за 2024 г. в размер на 50 млн. лв. (което означава сключила е споразумение с МРРБ на основание реда, определен в ПМС № 11 от 2024 г., получила е авансово плащане, получила е междинно плащане и финално плащане на база извършени фактически разходи). В този случай през 2025 г. същата община ще има лимит от 50 млн. лв. за нови проекти. В случай че община X получи само авансово плащане през 2024 г. в размер на 10 млн. лв., през 2025 г. общината може да получи 50 млн. лв., включващи остатъка от 40 млн. лв. за изпълнение на проектите от предходната година и 10 млн. лв. за нови проекти. Тези параметри и този принципен подход ще се приложат само, в случай че през следващите години се запази същият принцип на капиталово бюджетиране", подчерта Людмила Петкова.

"Прогнозно за реализиране на Инвестиционната програма на общините са предвидени средства в размер на 1.2 млрд. лв., от които 450 млн. лв. вече са преведени по сметките на МРРБ (за финансиране на съответните плащания по сключени споразумения – 400 млн. лв. и 50 млн. лв. за превозвачи) Тези средства бяха заделени по набирателна сметка към МРРБ към края на 2023 г., като през 2024 г. средствата бяха възстановени в централния бюджет и въз основа на акт на МС Министерство на финансите поетапно предоставя тези средства към МРРБ в зависимост от необходимостта за финансиране на общински проекти. Следва да се отбележи, че възстановяването на средствата от МРРБ по централния бюджет не е допълнителен приход за 2024 г., а е възстановен разход и не оказва влияние върху бюджетното салдо на касова основа, но би могло да окаже влияние върху салдото на начислена основа в зависимост от разплащанията по проекти. По този начин се изпълнява и разпоредбата на чл. 107, ал. 2 от ЗДБРБ 2024 г., където е посочено, че средствата за финансиране на споразуменията с общините се предоставят от ЦБ по реда на чл. 109, ал. 3 от ЗПФ (МС може да одобрява допълнителни разходи/трансфери за бюджетите на ПРБ за сметка на ЦБ, в конкретния случай по бюджета на МРРБ, които впоследствие трансферират средствата към съответните общини). С Решение № 243 от 02.04.2024 г. Министерският съвет е одобрил проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., който вчера беше приет на второ гласуване от Комисията по бюджет и финанси за промяна на Приложение № 3", заяви тя.

От изказването й стана ясно, че необходимостта от изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. произтича от разпоредбата на чл. 107, ал. 14 от същия закон, съгласно която Народното събрание може да извършва промени в Приложението по ал. 13, с което са определени приоритетни проекти по Инвестиционната програма за общински проекти. Промените се предлагат от Министерския съвет, въз основа на предложение на кметове на общини, в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 г.

В рамките на първия от определените срокове (31. 03. 2024 г.), в Министерството на финансите са били получени писма от кметове на 167 общини, с общо приложени 1062 броя предложения за промени в приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.: за замяна на определените в приложението проекти с нови такива (54 броя), за отпадане на определени в приложението проекти (42 броя), за допълване на определените с приложението проекти с нови такива (673 броя), както и за промяна на параметрите на вече предвидени в приложението (293 броя). Броят на проектите в приложението се увеличава с 631 проекта, или от 1 627 броя утвърдените по приложението проекти стават 2 258 броя.

Постъпилите в Министерството на финансите предложения от общините за промени, разпределени  по направленията, указани в т. 1 – 6 на чл. 107, ал. 1 от ЗДБРБ за 2024 г., са, както следва:

  1. за нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях – 348 броя;
  2. за нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях – 120 броя;
  3. водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, представляващи публична общинска собственост  - 242 броя;
  4. сгради, публична общинска собственост, в които се предоставят обществени услуги, в т.ч. такива, в които се осъществяват дейности в областта на културата, с изключение на обекти, представляващи недвижими културни ценности – 124 броя;
  5. обекти на общинската спортна инфраструктура – 45 броя;
  6. благоустройствени строежи и дейности в населените места, в т.ч. площади, пешеходни и велосипедни алеи и зони, обществени паркинги, озеленени площи за широко обществено ползване и гробищни паркове  - 141 броя.

В таблицата по приложение 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. е добавена нова колона с номерата на проектите, с цел създаване на възможност за проследяване на промените в проектите на всеки от етапите по чл.107, ал. 14 от ЗДБРБ за 2024 г.

С осигуряване на средствата ще се постигане устойчиво социално-икономическо развитие на населените места на територията на съответната община и подобри качеството на живот на жителите.

Извън обхвата на Инвестиционната програма, със ЗДБРБ за 2024 г. е определена и целева субсидия за капиталови разходи на общините в размер на 426,3 млн. лв.

Към края на месец март 2024 г. са заредени лимити в СЕБРА в размер на 18,6 млн. лв., в т.ч. 11,5 млн. лв. за прихващане на непогасени в срок безлихвени заеми на общините от централния бюджет и 7,1 млн. лв. по заявки на общините за подлежащи на разплащания капиталови разходи. Усвоените към края на месец март от тях са в размер на 17,0 млн. лв. (91,7%), а неусвоените – 1,6 млн. лв. (8,3%). В началото на месец април са заредени още 30,4 млн. лв. лимити за разплащане на заявени от общините капиталови разходи за обекти от техните инвестиционни програми за 2024 г., които не са включени в Националната инвестиционна програма.

"По искания на общините е подготвено предложение за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа, общински пътища и сгради – публична общинска собственост в размер на 29,5 млн. лева. Във връзка с проектите, включени в Националната инвестиционна програма, както за първостепенните разпоредители с бюджет, така и за общините е предприета нова административна мярка за повишаване на събираемостта на приходите. Всички проекти по инвестиционната програма ще бъдат обект на постоянен мониторинг от страна на Националната агенция за приходите относно коректното начисляване и внасяне на дължимите данъци и задължителни осигурителни вноски. Целта е да не се допусне използването на публичен ресурс от некоректни платци към бюджета. Актуална информация за сключените споразумения и изпълнението на общинските проекти ще Ви предостави министър Коритарова", завърши вицепремиерът.