Новини

МРРБ прави поправка в Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях

Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави поправка в Наредба № РД-02-20-1 от 1.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях (ДВ, бр. 33 от 2024 г.), като фигура 3 в чл. 20 се заменя със:
Фиг. 3. Алгоритъм за определяне на степента на задържане на ограничителна система за пътища извън населените места“.