Новини

Одобрено е създаването на лечебно заведение за болнична помощ

Министерският съвет одобри създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“, гр. София, съгласно законоустановения ред за целта в Закона за лечебните заведения.

Съгласно представената проектна документация, инвеститорът „Търговска лига - Глобален аптечен център“ АД има намерение да създаде лечебно заведение за болнична помощ „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“, което ще осъществява на територията на гр. София. Лечебната дейност ще се реализира по 39 медицински специалности, в 30 клиники и отделения с общо 413 легла, отделения без легла и лаборатории за диагностика и лечение на лица както от 0 до 18 години, така и над 18 годишна възраст. Според разглежданите документи, настоящият проект има за основна цел предоставяне на достъпни и качествени медицински услуги, подобряване качеството на живот на нуждаещите се пациенти и намаляване на страданията. Инвеститорът има готовност за изграждане на многопрофилната болница в срок до 48 месеца от решението на Министерския съвет за одобряване създаването на лечебното заведение за болнична помощ.

За построяването на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“ инвеститорът разполага с достъпен имот на комуникативно място. Около имота е налице добре планирана и изградена инфраструктура, която отговаря на нуждите на увеличения трафик. Предвижданата инвестиция за изграждане на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз““ е в размер на 120 млн. лева. Проектът ще бъде реализиран с парични средства от търговската дейност на инвеститора, както и чрез средства от банкови институции.

В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от НЗОК, според което се счита за възможно финансирането на заявените дейности в периода на тяхното реализиране в рамките на утвърдените от Надзорния съвет на НЗОК финансови параметри на лечебното заведение за сключване на договор с НЗОК.

С оглед на представената по законосъобразния ред информация, Министерски съвет реши да одобри създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“, гр. София. Съгласно нормативните изисквания, с решението е определен срок от четиридесет и осем месеца, в който управителят на дружеството да подаде заявление до министъра на здравеопазването за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на Закона за лечебните заведения.