Новини

10 са офертите за прединвестиционно проучване и проектиране на участъка от АМ „Струма“ в посока София – Кулата извън Кресненското дефиле

10 са отворените оферти за изработване на прединвестиционно проучване и проектиране на трасе на автомагистрала „Струма“ в посока София - Кулата, което преминава извън Кресненското дефиле, съобщава АПИ. Обществената поръчка бе обявена на 27 март. Прогнозната й стойност е 1 млн. лв. без ДДС и средствата са от републиканския бюджет. Предметът на обществената поръчка е обсъден и консултиран с Европейската комисия.

Отворените оферти са на:

 • „РУТЕКС“ ООД - 666 666,00 лв. без ДДС;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 839 000,00 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „Кресна-2024“, с участници: „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД, „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД и „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД - 530 750,00 лв. без ДДС;
 • „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД - 666 666,67 лв. без ДДС;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 638 000,00 лв. без ДДС;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД - 999 999,00 лв. без ДДС;
 • Обединение ИКюИнфра, в което са: „ИНФА ПРО КОНСУЛТ“ ООД и „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД  - 637 000,00 лв. без ДДС;
 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД - 744 000,00 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „Енвеко“, включващо: „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД и Enveco S.a - 475 000,00 лв. без ДДС;
 • „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД - 623 320,00 лв. без ДДС. Избраният изпълнител ще трябва да изготви предпроектни проучвания, с които да се осигурява движението от София към Кулата извън дефилето в две направления. Едното е дублиращо двупосочно трасе на път I-1 извън Кресненското дефиле, а другото е дясно платно на АМ „Струма“, лот 3.2 извън дефилето. Прогнозната дължина на всяко от двете трасета е между 20-25 км като те ще преминават в близост до Симитли, Черниче и Кресна. Предпроектното дублиращо трасе на път I-1 условно ще започва северно от пътен възел „Симитли“, където завършва изграденият лот 3.1 - участъкът Благоевград – Крупник, а краят му ще е при п. в. „Кресна“, където пък е началото на въведения в експлоатация лот 3.3 Кресна - Сандански. Предпроектното дясно платно на АМ „Струма“, лот 3.2 ще започва при пътен възел „Симитли“, а краят му ще е при обходния път на Кресна, който е част от проекта лот 3.2. Срокът за изпълнение на прединвестиционното проучване и проектиране е 180 календарни дни и ще се извърши в три етапа. Първият ще започне от датата на подписване на договора и ще включва времето за изработване на оценка на въздействието върху пътната безопасност и предаване на разработката на АПИ. Вторият етап ще е от датата на приемане на доклада за оценка на въздействието върху пътната безопасност и ще включва времето за изработването на прединвестиционното проучване с проектиране и предаване на разработката. Във втория етап е разглеждането и приемането на разработката (вариантни решения) от Експертен технико-икономически съвет. Въз основа на разработените вариантни решения за двете трасета, от страна на Възложителя ще се проведат относимите екологични процедури. В третия етап е предаването на предпроектната разработка, като се представи и извършеното инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване по одобрените от компетентния орган по околна среда и води трасета, които трябва да се изпълнят във фаза „Идеен проект“.

Отворени са и постъпилите две оферти в обществена поръчка за провеждане на мониторинг на 4 вида влечуги в участъка на първокласния път I-1 (Е-79) през Кресненския пролом. Предложенията са на:

 • Обединение „Ий Кей Джей - П” ДЗЗД, с участници „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД и „П-Юнайтед“ ЕООД - 327 777,50 лв. без ДДС;
 • „НЕЙЧЪР ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД - 297 800,00 лв. без ДДС; Изследването ще обхваща шипобедрена и шипоопашата костенурка, ивичест и леопардов смок, които са предмет на опазване в защитена зона за местообитанията „Кресна-Илинденци“. Индикативната стойност е 400 хил. лв. без ДДС и средствата са осигурени от републиканския бюджет. Изследването ще се проведе в три периода: пролетен, летен и есенен. Въз основа на данните от мониторинга върху популациите на различните видове влечуги ще се анализира числеността на популациите в района на Е-79, оценка на ефикасността на съоръженията за смекчаване на негативните ефекти върху фауната и т. н. Мониторингът ще се осъществи за срок от 4 години.