Наука

Маргарита Топалова, директор на Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ – Хасково: Изграждаме Център за високи постижения, с който ще направим връзката на професионалното образование с местната икономика

Изключително благодарни сме на строителните фирми от областта и на ОП на КСБ – Хасково, за ползотворното сътрудничество

Г-жо Топалова, приехте поканата да дадете интервю за в. „Строител“ на 19 април, когато в София се проведе финалният кръг на Националното състезание „Най-добър млад строител“. Вашите възпитаници Габриела Тихлева и Габриела Николова от 11 „б” клас – единствения дамски отбор, безапелационно заеха първо място в категория „Зидарии”. Разкажете за подготовката, отзивите в училището и в града?

Призовите класирания на ученици от ПГДС „Цар Иван Асен II“ в регионални и национални състезания по професии са доказателство за това, че винаги сме се стремили да предлагаме качествена подготовка на нашите възпитаници. Най-скорошният пример е победата на отбора ни в категория „Зидарии“, момичетата демонстрираха перфектни знания и умения и впечатлиха публиката и журито с прецизност, финес и бързина. Но този категоричен успех не е инцидентно събитие. Участието на учениците ни ежегодно е белязано от отлично представяне както на регионалните етапи на най-силната група – Южен Централен район, така и на национално ниво в четирите категории на „Най-добър млад строител“. Не мога да не споделя задоволството и от представянето на отбора ни по геодезия.

Имаме и редица други примери на наши възпитаници, завоювали призови места – отново дамският отбор на ПГДС „Цар Иван Асен II“ бе безспорен победител от IX Национално състезание за креативни умения Varna Spaghetti Engineering, провело се от 17 до 19 ноември 2023 г. във Варненския свободен университет. С нетърпение очакваме представянето на иновативната идея на екип от дванадесетокласници на големия финали на „Аз мога да строя – delecto“ – проект на Камарата на строителите в България и BG Алтернатива, който ще се проведе в Пловдив.

Безспорно успехите на младежите от гимназията ни са повод за гордост и вълнуват не само училищната общност, но и жителите на Хасково. Те допринасят за престижа, който имаме в областта. Държавният план-прием в обучението в специалност „Строителство и архитектура“ е изпълнен на 100%. Учениците, приети в тази специалност, са с най-висок бал.

В основата на качествената професионална подготовка са няколко фактора – съвременна образователна среда, висококвалифициран педагогически персонал и взаимодействие на различни нива с бизнеса и висшите учебни заведения.

Разкажете ни повече за преподавателския колектив на ПГДС „Цар Иван Асен II“. Вие сте и председател на УС на Асоциацията на училищата по строителство в България (АУСБ).

Екипната работа на преподавателския състав е приоритетно застъпена в подготовката на учениците. Всеки от педагогическите специалисти със своята експертиза допринася за развитието на възпитаниците ни като автономни и инициативни личности, владеещи специфични професионални умения и ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот. Обменът на добри педагогически практики е водещ за професионалното развитие на учителите. Той се осъществява не само на ниво училище, но и между педагогическите специалисти от строителните гимназии в страната.

Съвместното търсене и намиране на решения за посоката на развитие на професионалното образование и обучение в строителния сектор естествено породи идеята за създаване на Асоциацията на училищата по строителство в България. За краткото време от нейното учредяване в края на 2022 г. АУСБ увеличи броя на членовете си. Това е показателно за необходимостта от сътрудничество, подпомагане и защита интересите на професионалните гимназии по строителство в България.

В края на април беше направена символичната първа копка на строителните дейности по проект „Изграждане на Център за високи постижения в Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“. Какво се предвижда по него?

Със създаването на Център за високи постижения ще надградим и разширим съществуващите функционалности на гимназията. Ще осигурим модерна образователна среда, иновативно съдържание и интердисциплинарно обучение в сътрудничество с университетите и бизнеса. Той ще утвърди училището като техническо и информационно средище, ще предостави възможност за по-голяма практическа приложимост на обучението по професионалните направления. Убедена съм, че с бъдещия Център за високи постижения ще направим връзката на професионалното образование в ПГДС „Цар Иван Асен II“ с местната и регионална икономика.

В рамките на проекта ще изградим съвременна сграда с учебни кабинети, лаборатории по геодезия, за изпитване на строителни материали, по механизация на горското стопанство и по вградени управляващи системи. Предвидени са още студио по дизайн и CNC работилница. Тук ще бъдат монтирани високотехнологични машини, уреди, апаратури, софтуер.

Общата стойност на инвестицията е 3 437 252 лв. Финансирането е от Националния план за възстановяване и устойчивост. В момента са в ход строителни дейности по новата сграда, която е с метална конструкция и термопанели. Учебните кабинети, лаборатории, работилници, административната част и залата за събития ще са разположени на три нива. Предстои да се проведе обществена поръчка за доставката на високотехнологично оборудване.

Наближава краят на поредната учебна година и приемането на новия випуск. Как върви подготовката?

Планирането на новия прием на ученици винаги е предхождано от задълбочен анализ на пазара на труда, нуждите на бизнеса и стратегията за развитие на икономиката в региона. Както споменах, през последните години приемът ни се реализира на 100% не само в специалност „Строителство и архитектура“. Броят на учениците в паралелките също е оптимален. В тази връзка е трудно да отличим коя професия е най-желана.

Високи са баловете за прием по професиите строителен техник, системен програмист и геодезист. Отличен старт можем да отчетем и за двете нови специалности – „Интериорен дизайн“ и „Графичен дизайн“. Добър е подборът на ученици и по професиите брокер, техник-технолог в дървообработването, както и техник-озеленител и техник-лесовъд. В региона ни има множество малки фирми, с голяма част от които имаме сключени договори за партньорство, и учениците ни провеждат учебни и производствени практики. Значителен е и броят на възпитаниците ни, които продължават образованието си в университети, където доразвиват и надграждат знанията си по избраната професия.

Партнирате ли си с Областното представителство на КСБ в Хасково?

Изключително благодарни сме на строителните фирми от областта и на ОП на КСБ – Хасково, за разбирането и ползотворното сътрудничество през годините. Заедно сме установили добри практики на взаимодействие в доста направления. Например при планиране на държавния план-прием с представители на компаниите и ОП Хасково обсъждаме възможностите да отговорим на очакванията и нуждите на бизнеса от професионално образование и обучение (ПОО). Те ни помагат да осигурим и обучение на учениците ни в реална работна среда – провеждаме доста производствени практики в бази на фирмите, които са ни партньори. Представители на строителния бизнес участват и като членове на комисии по оценяване на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, и в състезания. Браншът се включва и при разработване и актуализиране на учебните планове и програми за ПОО.

Партнираме си още при осъвременяването на образователната среда. Съвместно кандидатстваме по национални и европейски програми и проекти. Строителите ни помагат и при организиране на различни обучения, при представянето на гимназията в професионални форуми. Те осигуряват и награди на изявени ученици.

Не на последно място ще отбележа подкрепата на ръководството на ОП на КСБ – Хасково, при нужда от експертна помощ или за училищни празници и тържества.