Новини

С 15 млн. евро програмата за териториално сътрудничество между Румъния и България подкрепя проекти в областта на образованието

15 млн. евро е подкрепата за проекти в областта на образованието по програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027. Вече е отворена за кандидатстване третата покана на програмата в рамките на Приоритетна ос 3 „Образован регион, специфична цел 4.2 – Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура“. Предложения могат да бъдат подавани до 13 часа на 9 септември 2024 г. Европейското финансиране е 80%, а останалите 20% са собствен принос и национално съфинансиране. За страната ни Министерството на регионалното развитие и благоустройството като Национален орган осигурява 18 % национално съфинансиране, а бенефициерите трябва да осигурят останалите 2% като собствен принос.

Финансиране могат да получат три типа проекти – малки, меки и инфраструктурни проекти.

Бюджетът за малките проекти е между 150 000 и 300 000 евро, като максималната им продължителност е 14 месеца. Финансират се обучения, стажове, обмен на студенти, взаимно обучение, обмен на практики, партньорства между образователни институции и предприятия, както и малки инвестиции в инфраструктура и образователни съоръжения.  

Между  300 000 и 750 000 евро е финансирането за мек проект, който може да е с максимална продължителност 18 месеца. При тях могат да се подкрепят инфраструктура и оборудване в рамките на не повече от 50% от одобреното финансиране. 

Най-голям е бюджетът при инфраструктурните проекти – между 500 000 и 1 500 000 евро, като продължителността на даден проект е най-много 24 месеца. Финансират се инфраструктура, строителство, оборудване на стойност над 50% от общия допустим бюджет на проекта.  

Инвестициите в инфраструктура могат да бъдат за класни стаи, лаборатории, библиотеки, работилници, фитнес зали, открити учебни пространства за всички образователни нива и образователни дейности, техническо и професионално обучение. Фокусът по отношение на оборудването е насочен към цифровизацията и подпомагане развитието на практически и/или дигитални умения и дистанционно обучение чрез компютри, оборудване за видеоконференции, обучение и други.

Подробна информация относно условията за участие и процеса по подаване на апликационни форми в електронната система Jems може да бъде намерена на страницата на програмата: https://interregviarobg.eu/en/calls-for-proposals.