ОП на КСБ

Новото издание на „Жълтата книга“ на FIDIC и енергийната ефективност бяха във фокуса на семинар на ОП София

Домакин на събитието беше зам.-председателят на УС на КСБ и председател на ОП на София инж. Любомир Качамаков

Росица Георгиева

Ренета Николова

На 22 май Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) в София проведе семинар за своите членове. Събитието се състоя в хотел Hyatt Regency Pravets Resort в Правец. Програмата включи две основни теми – „Новото издание на FIDIC на Договорни условия за Технологично оборудване и проектиране-строителство (Жълта книга 2017) и изготвяне на Специфични условия към тях“ и „Енергийна ефективност. Хидроизолации и топлоизолации“. Семинарът откри инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на Управителния съвет на КСБ и председател на ОП София. Той приветства участниците с добре дошли и подчерта, че избраните теми на форума са от голямо значение за строителния бранш. „Многократно сме обсъждали особеностите на „Зелената книга“ на FIDIC, но днес ще насочим вниманието към договорите по „Жълтата книга“, 2017. Надявам се темите да бъдат интересни за Вас, а дискусията, която ще проведем, да е полезна за всички“, каза инж. Качамаков, като пожела успешна работа на семинара.

Гости на събитието бяха кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. Иван Моллов, зам.-председател на УС на КСБ, Апостол Глосов, член на УС на КСБ, арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ, председателите на ОП на КСБ – Враца, инж. Тони Петров, на ОП на КСБ – Плевен, инж. Венцислав Недялков, на ОП на КСБ – Ловеч, Бранимир Тотев, на ОП на КСБ – Велико Търново, Венцислав Дончев, на ОП на КСБ – Габрово, Пламен Петров, на ОП на КСБ – Шумен, инж. Красимир Костадинов, на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен Иванов, който е и член на УС на КСБ, инж. Валентин Зарев, председател на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“ към КСБ и член на Комисията за ЦПРС, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. В семинара се включиха Красимир Милушев и инж. Петьо Димитров, зам.-председатели на Областния съвет на ОП на КСБ - София, инж. Петър Козарев, член на Областния съвет на ОП на КСБ - София, както и представители на фирми, членове на ОП София.

Лектори бяха адв. Виктория Пенкова, председател на УС на Българското общество по строително право, управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Пенкова и партньори“ и адв. Георги Владов, съдружник в Адвокатско дружество „Динова, Русев и съдружници“, инж. Йордан Николов, председател на секция „Изолации“ към КСБ и изп. директор на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС), и инж. Антон Маслев, член на Комисията по професионална етика към ОП на КСБ в София.

В първата част на семинара адв. Виктория Пенкова направи презентация за спецификите на договорните условия на „Жълтата книга“ на FIDIC. Тя обясни, че този тип договори се използват за големи и сложни обекти, при които проектирането се извършва от изпълнителя съгласно изискванията на възложителя. Изпълнението на договора се администрира и консултира от инженер, който е представител на възложителя и назначен от него по консултантски договор. Инженерът сертифицира плащанията към изпълнителя. Съгласно тези договорни условия страни по договора са възложителят и изпълнителят, като инженерът не е страна. Той действа неутрално, а не като представител на възложителя и постановява справедливи определения по въпросите и исковете, които се отнасят до инженера.

Тя обърна специално внимание на

разпределението на различните рискове в строителството,

които стоят пред изпълнителя и възложителя. „При „Жълтата книга” възложителят подготвя изискванията към проекта, с които определя обхвата и предназначението на работите, съответните стандарти за качество, предоставя критериите по проекта и за изпълнението на дейностите. Възложителят носи отговорност, ако има грешки в изискванията, които е изготвил и които изпълнителят като опитен изпълнител не е могъл да установи при прегледа на документацията. Възложителят осигурява всички разрешения за извършване на строителството. Рисковете за изпълнителя са свързани с изпълнение на общите задължения за проектиране, осъществяване и завършване на възложените работи в съответствие с договора, отстраняване на дефекти, започване и завършване на СМР в определените срокове. Страните си поделят риска при забава на проекта заради властите. „Това означава, че ако е налице такова закъснение, изпълнителят получава допълнителен срок за изпълнение, но не и разходи“, коментира тя.

В своята презентация адв. Виктория Пенкова показа различни образци, които се включват в договорите на „Червената”, „Жълтата” и „Сребърната книга”, които са издадени през 1999 г. и през 2017 г. „Промените от 2017 г. са свързани с даването на нови дефиниции, които са подредени по азбучен ред. С тях е

постигната яснота и е премахната нуждата от тълкуване на договорите.

Някои от дефинициите са въведени и като абревиатури, които се надяваме да получат популярност“, коментира адв. Пенкова. Тя добави, че има доста нови разпоредби, свързани с постигането на по-добро сътрудничество между страните по време на работа, както и с подаването на искове на страните и сформирането на Комисията за избягване и разрешаване на споровете (КИРС). „Процедурата е уеднаквена – двете страни имат еднакви срокове за исковете, с което се отстранява една от критиките спрямо изданията от 1999 г. Няма изискване за предварително съгласие от възложителя, когато инженерът трябва да излезе с решение по определен въпрос“, обясни тя.

Според нея уведомленията на страните по договорите на FIDIC имат съществена роля. В новите издания те са с много разширена регламентация. „Много важни са измененията за сроковете. Разширени са регламентациите за програмата, която трябва да съдържа дати за доставка на оборудване и материали, подготвена от възложителя. Една част от изискванията са свързани с използването на софтуер за изготвянето на тази програма, а той съответно се одобрява от инженера. Всяка страна трябва да уведомява другата, ако настъпи някакво условие, което ще повлияе на изпълнението или ще се отрази на договорната цена“, информира още тя и подчерта, че целта е да се избегнат споровете.

„Българската Асоциация на архитектите и инженерите – консултанти като единствен пълноправен член и представител на FIDIC за България през юли 2020 г. подписа лицензионно споразумение за превод, продажба и разпространение на „Жълтата книга”, 2017 г., на територията на България“, посочи адв. Пенкова. Тя подчерта, че преводът на новото издание съществено се отличава с прецизна терминология, и последователност в превода на идентични текстове, като съдържанието е олекотено и са отстранени архаични изрази.

Адв. Пенкова запозна присъстващите на семинара и със Златните принципи на FIDIC. „Това са съществени, лесноразбираеми и общоприети отличителни характеристики на Общите условия на FIDIC, които не следва да бъдат променяни със Специфичните условия, за да може договорът да бъде разпознат като договор на FIDIC“, заяви тя. Първият принцип регламентира правата, задълженията, отговорностите и ролите на всички участници в договора и те следва да бъдат предвидени в Общите условия и да съответстват на изискванията на проекта. „Вторият принцип е свързан с това Специфичните условия да са ясни и недвусмислени. Третият гласи, че Специфичните условия не трябва да изменят баланса в разпределението на риска, предвиден в Общите условия. Според четвъртия принцип всички срокове за изпълнение на задължения на участниците в Договора следва да бъдат с разумно обоснована продължителност. А последният принцип регламентира, че с изключение на случаи, при които е налице противоречие с приложимото право по договора, всички спорове следва да се отнесат до КИРС за временно обвързващо решение като условие за разглеждане на спора от арбитраж“, обясни адв. Пенкова. Тя заяви, че

изпълнението на Златните принципи е определено като препоръчително.

След края на първата презентация инж. Любомир Качамаков постави началото на дискусията, като поиска повече информация за Комисията за избягване и разрешаване на споровете съгласно „Жълтата книга“. Адв. Пенкова сподели, че КИРС се състои от един или трима членове. „Те се назначават при започване на действието на договора. Всяка от страните посочва участник и след това помежду си постигат съгласие за третия член. Ако по някаква причина страните не могат да постигнат съгласие при различите хипотези, посочени в ОУ, съотвеният член на Комисията се назначава от президента на FIDIC от списък с т.нар. аджудикатори.

Адв. Пенкова разказа, че спор, който възникне между страните в един договор, трябва да се отнесе към инженера. „Той е длъжен да направи всичко, за да се постигне съгласие по съответния въпрос. Ако това не стане, тогава инженерът излиза с определение по казуса. В случай на несъгласие всяка от страните в спора може да уведоми инженера, както и другата страна в определен срок от неговото определение. При подобна ситуация спорът се отнася към КИРС. Тя също излиза с решение и след това отново всяка от страните може да изрази несъгласие. При такова развитие спорът се отнася към арбитраж“, поясни експертът. Стана ясно, че членовете на комисията трябва да наблюдават дейностите, които се извършват, да имат достъп до различните документи.

Вторият въпрос към адв. Виктория Пенкова беше поставен от инж. Иван Моллов. „Казахте, че договорните условия по FIDIC са обект на авторско право. Промяната на специфичните условия не трябва да изменя баланса. Ако се наруши балансът и се прехвърлят рисковете към изпълнителя, то той си ги калкулира в цената, слага си излишни буфери и в крайна сметка строителството излиза по-скъпо за възложителя. Златните принципи са препоръчителни. Какъв е инструментът или механизмът, с който може да се борим да няма FIDIC BG, а FIDIC, който да съответства на договорните условия?“, попита той.

Адв. Пенкова отговори, че ключова е внимателната подготовка на специфичните условия. „Но истината е, точно както коментирахме с колегата преди да дойдем тук – какво всъщност става, ако т.нар. Златни принципи бъдат нарушени? Златните принципи са препоръка на FIDIC. Те не са част от договора. Има много спорове по този въпрос и като че ли мненията накланят натам, че ако тези принципи бъдат нарушени и в зависимост от приложимото право, няма как да се каже, че договорът е нищожен“, коментира адвокатът. „По-скоро отговорът на Вашия въпрос би бил: да, би могло да се стигне до ситуации, при които измененията нарушават тези принципи и това много често се случва. Единствената отрицателна последица от това нарушаване би била да речем, ако говорим за голям проект и той е финансиран от някаква голяма международна банка. С оглед на подписаните споразумения между FIDIC и съответната банка, може би банката би казала, че не разпознава тези договорни условия като условия на FIDIC и да откаже финансиране. Но иначе те не биха били недействителни и това е моето мнение“, добави адв. Виктория Пенкова.

Семинарът продължи с разяснения относно

особеностите на Общите и Специфичните условия на договорите по FIDIC,

които разгледа адв. Георги Владов. Той изтъкна, че Общите условия на всички договори на FIDIC са със защитени авторски права и търговска марка. „Те не могат да бъдат променяни без изрично писмено съгласие, обикновено под формата на лиценз за изменение от FIDIC. Специфичните условия са мястото, където страните могат да въведат промени в клаузите на Общите условия. Тези специфични изменения се състоят от договорни данни и специални разпоредби“, разясни адв. Владов. По думите му договорните данни съдържат важна информация, различна за всеки отделен контракт. „В случай че възложителят не предостави информацията и детайлите, изисквани в договорните данни, това би означавало или че документите са непълни, или че липсва съществена информация. При изготвяне на договорните данни е препоръчително възложителят внимателно да прегледа всеки един ред и да е наясно с последствията, ако не попълни някой от редовете. Изпълнителят трябва също внимателно да прегледа изготвените от възложителя договорни данни, защото в тях се съдържат много съществени положения от договора“, обясни адвокатът.

Той подчерта, че договорите на FIDIC съдържат много сложни вътрешни взаимовръзки и използват специфичен договорен език. „Съответно всяко изменение води до риск от неясноти и противоречия с останалите разпоредби на договора. Поради това при изготвянето на Специални разпоредби, ако клаузите в Общите условия трябва да бъдат заменени или допълнени, е силно препоръчително възложителите да потърсят съдействие от юристи и евентуално инженери, за да се осигурят пълнота и съгласуваност с останалите разпоредби на договора. FIDIC силно препоръчва възложителят, изпълнителят и всички съставители на Специални разпоредби да вземат под внимание петте Златни принципа“, изтъкна специалистът.

Той разказа, че книгите на FIDIC съдържат ръководство за изготвяне на Специални разпоредби. В него има редица предложения за включване на конкретни Специални разпоредби – както за изменение на съществуващи подклаузи при определени обстоятелства (например ако се разпределя рискът от неблагоприятни подземни условия при проект, който включва значителни подземни работи), така и за добавяне на нови подклаузи. „Тези разпоредби не трябва да бъдат добавяни автоматично, а да се обмислят много внимателно, за да се прецени дали са подходящи за конкретните цели на възложителя и дали съответстват на българското законодателство“, завърши изложението си той.

След като присъстващите бяха запознати с особеностите на „Жълтата книга” на FIDIC, инж. Йордан Николов и инж. Антон Маслев направиха презентации, свързани с някои основни характеристики и проблеми при топло- и хидроизолациите. Инж. Николов започна с това, че основната цел на топлоизолирането е да се намали разходът на енергия за отопление и охлаждане. „Класовете на прогнозираното енергопотребление след саниране са заложени в Наредбата за енергийните характеристики на сградите, която беше изменена в края на 2022 г. Сега отново трябва да бъде променена, тъй като през май т.г. Съветът на Европа утвърди новата Директива за енергийни характеристики на сградите (ДЕХС), която трябва да бъде транспонирана на национално ниво. Имаме желание да работим с всички свързани със сферата на топлоизолациите и енергийната ефективност, за да се създаде документ, който да не е спорен. Това ще е дълъг процес, но не бива да забравяме, че има краен срок – май 2026 г.“, подчерта той.

Инж. Николов постави акцент върху важни

характеристики на материалите, които се влагат при изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

„При процеса на саниране на първо място трябва да се обърне внимание на топлопроводимостта на топлоизолационните материали – колкото по-малка е тя, толкова по-добре. Друга ключова характеристика е преминаването на парите, което е свързано с възможностите за поява на конденз по вътрешните повърхности на помещенията. Важни параметри, които трябва да бъдат следени, са: устойчивост на огън на материалите; звукоизолационни качества и звукопоглъщане; механична якост; и все повече - въглеродният отпечатък и влияние върху околната среда“, коментира инж. Йордан Николов.

Той разказа, че БАИС е издало

Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради,

което е съобразено с нормативните изисквания в страната. „Издаването му е една отдавнашна идея на Асоциацията, по която започнахме да работим, след като заедно с КСБ изготвихме проект за Наредба за проектиране, контрол и изпълнение на топлоизолационни работи. Тя по много причини не видя бял свят и ние решихме, че този труд така или иначе е положен, и на базата на тази наредба направихме разширено ръководство“, заяви той. Изп. директор на БАИС уточни, че то е направено на основата на опита на строителни фирми и на преподаватели от университети, имащи отношение към енергийната ефективност. „Основната ни цел беше ръководството да е в помощ при проектирането, изпълнението и приемането на топлоизолационни дейности, т.е. това е помагало и за проектанти, и за строители. В него са направени квалификации на различните топлоизолационни системи, включени са конкретни детайли за изпълнение на такива системи. В ръководството са разгледани всички възможни случаи на топлоизолационни работи, описани в Наредбата за ЕХ на сградите, а не само фасадните топлоизолации“, каза още той. Инж. Николов се спря накратко и на особеностите при топлоизолиране на различните видове помещения, разгледа типове покриви и фасади, системи за шумоизолации и др.

След това презентация на тема „Хидроизолации“ направи инж. Антон Маслев. Той представи особеностите при различните покривни хидроизолации, както и системите, които се използват според конструктивните елементи на сградите. Неговото експозе обърна особено внимание на

хидроизолационните системи при въвеждането на мерки за енергийна ефективност.

Инж. Маслев разясни спецификата на дейностите, които се извършват при хидроизолация на различните части на сградите – в основите, при цокъла, на покривите. Той се спря и върху изискванията при обновяването на покриви, когато върху тях се монтират нови съоръжения, като соларни панели, климатизационни системи или рекламни билборди.

„Много важно при поставянето на хидроизолация на покриви на съществуващи сгради е подготовката на основата. Може би това са 50% от всички дейности,“, обясни той и представи стъпките, по които се изпълнява такъв ремонт, както и някои от материалите, които се влагат за постигане на добри резултати.

Инж. Маслев запозна участниците на семинара с реализиран проект за подмяна на хидроизолация на здание. Той разказа кои са по-интересните детайли в него и разгледа характеристиките на различните добавки за хидроизолации, използвани за подобряване на качеството или за повишаване на лепливостта и студоустойчивостта на влаганите материали. Бяха показани и разликите при поставянето на хидроизолация при т.нар. студен и топъл покрив. „При „топъл“ покрив трябва да се проверява дали конструкцията може да издържи полагането на нова замазка и на топлоизолационните елементи“, поясни инж. Антон Маслев. В края на изказването си той се спря на възможностите за поставяне на хидроизолации на т.нар. скатни покриви и показа стъпките, които трябва да бъдат изпълнени за постигане на оптимален ефект.

Втората част на семинара беше открита от зам.-председателя на ОП на КСБ – София, Красимир Милушев. Той припомни, че ОП София е най-голямото Областно представителство на Камарата. „От общо над 6700 фирми, които са вписани в Централния професионален регистър на строителя, близо 3 хил. са от София и София-област. Oт Самоков в ЦПРС са вписани 69 компании. Благодарим на инж. Ангел Джоргов, че се включи в нашия семинар. Използвам случая да го поздравя за избирането му за кмет на Самоков и да му пожелая успешен мандат“, каза Милушев. Той подчерта, че строителите очакват да се запознаят с инвестиционните намерения на администрацията в Самоков. „Вижда се, че общината има кмет строител“, изтъкна още зам.-председателят на ОП София и даде думата на инж. Джоргов.

„Благодаря за поканата да участвам в семинара на ОП София. Изключително важно е да се срещаме със строителите и ние винаги откликваме на поканите на КСБ“, заяви инж. Ангел Джоргов. Той информира, че в Самоков през тази и следващата година

предстои да се реализират проекти по програмата за енергийно обновяване на жилищни сгради,

която се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

„В рамките на първата процедура по НПВУ бяха одобрени 15 многофамилни обекта в общината. Вече са обявени процедурите за избор на изпълнители, като дейностите ще се осъществяват на инженеринг съгласно изискванията на програмата“, посочи кметът. „Енергийната ефективност е ключова за населените места – от една страна, повишаването на ЕЕ води до намаляване на сметките на хората, а от друга, се подобрява градската среда“, подчерта инж. Джоргов. Той припомни, че общината се е възползвала от всички възможности до момента по различни програми за саниране. „Когато изпълним проектите с финансиране от НПВУ, процентът на енергийно обновените сгради в община Самоков ще стане 90“, посочи той.

Инж. Джоргов подчерта, че местните власти могат да получат средства от Инвестиционната програма за общински проекти, която се финансира от държавния бюджет, само ако обектите, с които кандидатстват, имат издадени разрешения за строеж. „Голяма част от малките общини, включително и Самоков, не бяха подготвени за тази програма. Затова през 2024 г. сме предвидили да направим проектирането на над 25 обекта. Така ще сме готови догодина да кандидатстваме, ако отново има държавно финансиране за общински проекти“, подчерта той. Кметът на Самоков добави, че през

тази година е планирано изпълнението и на няколко инфраструктурни обекта.

След презентацията на инж. Ангел Джоргов Красимир Милушев постави началото на дискусията. Той попита кмета какво е виждането му по отношение на подобряването на подходите от община Самоков към курортните комплекси на нейната територия и към съседните й населени места. Инж. Джоргов посочи, че от града има пет основни артерии, които водят към тези дестинации. „Всички тези трасета са част от републиканската мрежа и ангажиментът за поддържането им е на държавата. Откакто съм кмет на Самоков, успяхме да проектираме и да извадим разрешения за строеж за две отсечки, които са част от общинската инфраструктура. През юни отново ще може да се подават проекти към държавата за финансиране от бюджета и ние ще кандидатстваме с тези два обекта“, добави той.

Инж. Ангел Джоргов коментира, че 30-40% от населението на общината работят в София, а пътят между Самоков и столицата е в много лошо състояние. „Разговаряхме с Андрей Цеков, когато беше министър на регионалното развитие и благоустройството, и той ни увери, че се работи по актуализацията на изготвен проект за обновяване на трасето. След като бе направена, от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) се съгласиха да бъде обявена поръчка на инженеринг за пътя София – Самоков – кк Боровец – Костенец. Имахме уверение, че търгът ще е факт до края на 2023 г., но процедурата все още не е стартирала“, разказа инж. Джоргов.

Като проблем той посочи, че вече повече от две години АПИ не сключва договор за поддържане на пътищата в София-област, което е довело до влошаване на състоянието на инфраструктурата.

По време на дискусията Красимир Милушев изтъкна, че в община Самоков отново има зам.-кмет с ресор „Строителство“, което е изключително положително. „Огромно е предизвикателството пред ръководството на община Самоков – кмета и неговия екип ги очаква много работа. КСБ има сериозна експертиза, която местните власти могат да използват. Готови сме да Ви съдействаме“, заяви Милушев. Той добави, че трябва да има симбиоза между КСБ и общинските администрации. „За нас е важно да работим в пълен синхрон с Вас“, каза зам.-председателят на ОП София и благодари на всички присъстващи за участието в срещата.

Събитието завърши с редовно заседание на Областния съвет на ОП на КСБ – София.