Новини

Стартират дейностите по изграждане на Дунавския индустриален технологичен парк в Свищов

След като на 15 май Регионалният съвет за развитие на Северен централен район одобри за финансиране концепцията на община Свищов „Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура“, на стойност почти 52 млн. лв., вече има одобрение и по проекта за изграждане на “Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ с кандидат едноименното дружество. Тук инвестицията е на стойност почти 38 млн. лв., а средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост.  Проектът за развитие на Дунавски индустриален технологичен парк, който предстои да бъде реализиран в община Свищов е следствие на един дълъг и трудно извървян административен процес, който в рамките на няколко години изискваше пълната отдаденост на общинското ръководство за реализирането на редица дейности, които се осъществиха с подкрепата на ключови национални и международни партньорства и държавните институции. Дори през последните няколко години, съпроводени със сложната икономическа и политическа обстановка, затрудняващи изключително много реализирането на един такъв дългосрочен и мащабен проект, кметът на Свищов и неговият екип не се отказват от поставената цел и целеустремено вървят по предначертания път стъпка по стъпка. Проведени са редица срещи и разговори с различни институции и организации, по време на които е защитена идеята за икономическия потенциал на Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов и развитието му като част от Северен централен регион. Основен партньор на общината през целия период е държавата, която застава зад този проект и заедно с екипа по реализирането му преминава през тежките процедури, които трябва да се извървят, относно статута на Дунавския индустриален технологичен парк. За неговото финализиране община Свищов активно си сътрудничи с редица министерства и ведомства, както и с държавните учреждения – АПИ, „Булгартрансгаз" ЕАД, ЕСО ЕАД и ВиК „Йовковци“ ООД, които ще осигурят пътната връзка, газифицирането на зоната, енергийната ѝ независимост и ВиК инфраструктура с канализационните отклонения и др. За успешното реализиране на заложените дейности е създадено партньорство между 3 общини /Свищов, Полски Тръмбеш и Ценово/; 3 публични организации: /АПИ; ДИТП Свищов; ВиК Йовковци/; 1 НПО и 5 стопански организации, както и 3 университета - асоциирани партньори /СА „Д. А. Ценов“; РУ „Ангел Кънчев“ и НВУ „Васил Левски“/, като всеки от партньорите е ангажиран с изпълнение на дейностите от своята компетенция. Заложените мащабни инфраструктурни дейности, целящи стимулиране на индустриалните инвестиции и създаване на благоприятни условия за извършване на икономическа дейност са насочени към:

Основен ремонт на улица „33-ти Свищовски полк“ гр. Свищов, която е в границите на град Свищов и съвпада с трасето на Републикански път II-52. Улицата граничи с територията на ДИТП и с оглед подобряване на безопасността на движение вследствие на привлечения трафик от реализацията на парка е необходимо да се подобри организацията на движение в участъка. За целта се предвижда изпълнение на основен ремонт на участък от улицата /Републикански път II-52/ с приблизителна дължина 1,09 км. В рамките на разглеждания участък е предвидено изпълнение на два броя кръгови кръстовища с оглед безконфликтно преминаване на транспортните потоци и подобряване на безопасността на движение при входа и изхода към територията на индустриалния парк. В рамките на концепцията Община Свищов успя да обоснове и защити необходимостта от включване на дейност – самостоятелна инвестиция на АПИ за изграждане на 25 км. скоростен път Свищов – АМ "Русе – Велико Търново".Тази отсечка е приоритет от първостепенно значение за Община Свищов. Нейното реализиране е пряко свързано с функционирането на бъдещия Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов, който ще очертае икономическия подем на цялата община. Стъпка по стъпка, положихме много усилия и ще продължим да полагаме необходимите такива, докато скоростната отсечка не стане факт. Тази инвестиция ще осигури отлична транспортна свързаност на общината с близките областни центрове и националната пътна мрежа, а Министерство на транспорта удостовери, че четирилентовият скоростен път до Свищов става обект от национално значение и ще бъде изграден успоредно с автомагистралата Русе – Велико Търново. Пътят ще бъде изграден със средства от държавния бюджет или комбинация с БФП от фондове на ЕС поради обстоятелството, че изисква значителен финансов ресурс, но за сметка на това с огромни ползи за социално-икономическото развитие на общините в КИТИ, СЦР и Северна България. Изграждането на скоростен път ще мултиплицира и развие постигнатите резултати от прилагането на всички мерки в КИТИ, като заедно с това подпомогне изпълнението на ИТСР на СЦР.

Други основни дейности, включени в проекта за изграждане на Дунавския Индустриален технологичен парк Свищов са:

 • Външна, довеждаща инфраструктура до парка и/или във функционална близост до него:
 • водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения;
 • елементи на електропреносната и електроразпределителни мрежи, вкл. проводи и съоръжения към тях; Довеждане на електрозахранване с голяма мощност /два броя електропроводни отклонения по 110 kV, всяко на самостоятелна стълбовна линия/, необходимо за обезпечаване капацитета на дейност на бъдещите инвеститори.
 • елементи на газопреносната и газоразпределителните мрежи, вкл. проводи и съоръжения към тях;
 • Вътрешна инфраструктура в рамките на парка:
 • вътрешна транспортна техническа инфраструктура – улици и необходимите съоръжения към тях;
 • вътрешни за парка водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения;
 • елементи на електроразпределителни мрежи в парка, вкл. проводи и съоръжения към тях;
 • улично осветление и съоръжения към него;
 • вътрешни газоразпределителни мрежи, вкл. проводи и съоръжения към тях;
 • физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи;
 • обособяване на парцели за обществено обслужване, производствени нужди, парцели за озеленяване и паркинги.
 • Изграждане на присъединителен газопровод и съоръжения към него, свързващ индустриален парк с газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“;
 • Изграждане на научноизследователска (иновативна) инфраструктура за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност;
 • Изграждане на екологична вътрешна инфраструктура:
 • Изграждане и присъединяване на новоизградените точки за зареждане на зарядни станции за електромобили;
 • Закупуване, доставка и монтаж на зарядни станции за електромобили, ползващи енергия от електрическата мрежа;
 • Други дейности:
 • Инвестиции в зелени площи за обществено ползване;
 • Офис сграда;
 • Изложбен център и конферентна зала;
 • Спортен и здравен център за обществено ползване.

Изграждането на тази сложна и мащабна инфраструктура по всички изисквания е предизвикателство пред всички участници и партньори, но отговорността, която Община Свищов пое заедно със своите партньори вече е ясно заявена и голяма част от нелекия път вече и извървян. Предстои с общи усилия да се изгради една устойчива икономическа зона, която да генерира добавена стойност, да създаде добра среда за разкриване на работни места и нови възможности за развитие, от които ще се възползват не само инвеститорите, но и жителите на региона като цяло.