Новини

АПИ и Областна администрация Благоевград обявяват инвестиционно предложение за изграждане на ГКПП „Струмяни-Берово“ и необходимата довеждаща инженерна инфраструктура

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредбата за  условията и редът за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  Областна администрация Благоевград и Агенция Пътна инфраструктура обявяват инвестиционно предложение за изграждане на ГКПП „Струмяни-Берово“ в едно с необходимата довеждаща инженерна инфраструктура, в т.ч проект за път III-1008 „Струмяни – ГККП „Клепало“. Целта на инвестиционното намерение е изграждане на необходимата инфраструктура за нов граничен преход, обезпечаващ облекчено преминаване на границата между Република България и Република Северна Македония, съгласно изискванията на Регламент ЕС 2016/399 на ЕП и Съвета от 9 март 2016 г. С изграждането на новата инфраструктура ще се отвори националното пространство за трансграничното сътрудничество, което дава възможност за ново развитие в региона.  ГКПП „Струмяни-Берово” ще бъде част от сухоземната ни граница с Република Северна Македония. Той се намира в западната част на област Благоевград и е на около 20 км от с. Струмяни. Пунктът ще бъде за преминаване на пътнически и товарни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона. Пътят ще бъде част от републиканската пътна мрежа III-1008 (Кресна - Кулата) Струмяни-Микрево-Раздол-граница Македония и е трети клас. Началото на пътния участък се намира при км 22+000, преминава през с. Раздол до с. Клепало и стига до граничния пункт като крайна точка. С Решение на Министерски съвет № 215 от 23.03.2023 г., инженерната инфраструктура, предмет на инвестиционното предложение е обявена за „обект с национално значение“. Инвестиционният проект за „Изграждане на ГКПП „Струмяни-Берово“ се изпълнява в рамките на стратегически проект „Изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово („Клепало“) между Република България и Република Северна Македония“, одобрен за финансиране с Договор № РД-02-29-115/17.11.2023 г. по програма ИНТЕРРЕГ VI-А ИПА България – Северна Македония 2021 – 2027 г. с №2021TC16IPCB006. Проектът за изграждане на път III – 1008 “Струмяни – ГККП „Клепало“ се изпълнява с национално финансиране.