Новини

МРРБ изпрати на АДФИ два инхаус договора, сключвани от предходното ръководство на министерството

През декември 2023 г. ведомството възлага на дружеството си НЦТР ЕАД дейности за 2,5 млн. лв., за които няма капацитет

Вътрешният одит на МРРБ откри нарушения при инхаус възлагането на два договора между министерството и „Националния център за териториално развитие“ ЕАД, който е консултантски и проектантски център към ведомството. Контрактите са сключени от предходното ръководство на МРРБ в периода 11 – 20 декември 2023 г. и са с обща стойност 2 551 200 лв. Проверката е по заповед от министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Виолета Коритарова, а одитният доклад по нея е изпратен по компетентност на Агенцията за държавна финансова инспекция. Една от основните констатации на одиторите е, че към момента на представяне на техническите предложения за изпълнение на двата договора, НЦТР ЕАД не предлага собствен ресурс за изпълнението им, а на трети лица. Единият договор с нарушения при възлагането е „Организация, управление и консултиране в областта на строително-информационното моделиране на инвестиция С10.16 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране в инвестиционното проектиране и строителството, като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България, по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)“. Неговата стойност е 2 397 600 лв. и се изпълнява с финансиране от НПВУ. Нередностите създават риск средствата да не бъдат възстановени, а да останат за сметка на бюджета на МРРБ. Вторият договор е „Проект за ИОУП за цялата територия на Община Царево и екологична оценка към него“ на стойност 153 600 лв. Извършената проверка е установила, че част от посочените експерти в екипите за изпълнение не са били в трудови или друг вид правоотношения с НЦТР ЕАД преди сключването на договорите. Одитът констатира, че към момента на представяне на техническите предложения за тяхното изпълнение, кандидатът не разполага със собствен ресурс за изпълнение на услугата. Това противоречи на изискването на Агенцията за обществени поръчки за прилагане на изключенията от ЗОП за сключване на инхаус договори. Липсват и декларации за ангажираност за част от експертите, които не са на трудов договор към НЦТР ЕАД. Това също не дава увереност, че дружеството ще разполага с ресурс за изпълнение на двата договора за целия период на действието им, което е част от минималните изисквания на Възложителя, се казва още в одитния доклад. Одиторите на МРРБ провериха сключването и на трети инхаус договор в същия период с предмет: „Цялостен преглед и предварително проучване на обхвата и задачите за предстоящата актуализация на Морския пространствен план на Република България 2021-2035- етап 1“. При инхаус възлагането на стойност 249 600 лв. не са установени нарушения.