Новини

МРРБ: Нормативни промени могат да бъдат предприети след обсъждане от всички ведомства и заинтересовани лица

Емил Христов

На 29 април от Асоциацията на консултантските дружества в инфраструктурното строителство (­АКДИС), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Българската асоциация по водите (БАВ), Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК) изпратиха официално писмо до служебния министър-председател Димитър Главчев и служебните министри на финансите Людмила Петкова, на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова и на околната среда и водите Петър Димитров. В него  браншовите организации от сектор „Строителство“ настояват проектантската и консултантската (строителен надзор и др.) дейност да бъдат включени в Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

От кабинета на министър-председателя са изпратили писмото до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за становище по поставения казус, откъдето в края на миналата седмица е получен отговор до браншовите организации.

В. „Строител“ публикува писмото на министър Коритарова. Потърсихме за коментар инж. Валентин Зарев, председател на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“ към Камарата.


Инж. Валентин Зарев, председател на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“ към КСБ и зам.-председател на АКДИС: Очаквам нашите предложения да бъдат публикувани за обществено обсъждане

Ренета Николова

 

Инж. Зарев, как ще коментирате отговора на писмото, което беше изпратено от браншовите организации в сектор „Строителство“ до министър-председателя и министъра на регионалното развитие и благоустройството? Удовлетворява ли Ви и какво очаквате като следваща стъпка?

Искам първо да благодаря на министър Коритарова, че се отзова на нашето запитване и в началото на миналата седмица получихме писмото с нейния отговор, от което сме отчасти удовлетворени. В него тя подчертава, че към настоящия момент Методиката не съдържа механизъм за индексиране на договорите за услуги. Заради това ние сме предложили Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка с предмет проектиране или дейности по чл. 166 от ЗУТ в резултат на инфлация, защото сегашният текст касае само СМР.

Министър Коритарова посочва в отговора си, че действията за нормативни промени съгласно предложенията ни следва да бъдат предприети след дискутирането им от страна на всички ведомства и заинтересовани лица.

Тук искам да вметна, че нашето писмо бе подписано от АКДИС, КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и БАВ, тоест общата позиция на бранша е ясна.

Считам, че като следваща стъпка нашите предложения трябва да се публикуват за обществено обсъждане в рамките, както е по закона, на 1 месец. След което предложението би следвало да се внесе в Министерския съвет, където могат да го добавят към съществуващата методика за индексация.

Искам да отбележа и последния абзац от писмото, в който се посочва, че съгласно действащата нормативна уредба възложителите и сега имат възможност да индексират всички видове договори при наличие на предпоставки. В конкретния случай, касаещ консултантската и надзорната дейност, обаче това няма как да се случи, тъй като те не са част от Методиката. Въпросът е много важен и не търпи отлагане и се надявам, че Министерският съвет ще обърне необходимото внимание

Тоест очаквате предложението Ви да бъде публикувано за обществено обсъждане?

Точно така, след което да бъде включено към сега съществуващата Методика и на индексация вече да подлежат не само строителните дейности, но и надзорът и проектирането.


ОТГОВОР ОТ МРРБ

 

До

Отдел „Приемна“ в администрацията на Министерския съвет на Република България

Копие:

Проф. Петър Стефанов

Председател на УС на Асоциацията на консултантските дружества в инфраструктурното строителство

Инж. Марин Гергов

Председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

Арх. Владимир Милков

Председател на УС на Камарата на архитектите в България

Инж. Илиян Терзиев

Председател на УС на Камарата на строителите в България

Инж. Цвятко Тужаров

Председател на УС на Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти

Инж. Иван Иванов

Председател на Българската асоциация по водите

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2024 г. (обн. ДВ, бр. 78 от 2022 г.)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постъпило писмо с вх. № 70-00-867/07.05.2024 г., с което администрацията на Министерския съвет е изпратила по компетентност писмо от Асоциацията на консултантските дружества в инфраструктурното строителство, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България, Камарата на строителите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти и от Българската асоциация по водите.

Писмото съдържа предложение за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2024 г. (Методика) (обн. ДВ, бр. 78 от 2022 г.), чрез допълнение на предметния й обхват с добавяне на услугите, предоставяни по чл. 162 и чл. 166 от Закона за устройство на територията.

Методиката е подзаконов нормативен акт, приет на основание и в изпълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Като подзаконов нормативен акт тя трябва да съответства напълно (по вид, компетентен орган и предметен обхват) на законовата делегация на чл. 117а, ал.1 от ЗОП.

С изменение на член 117а от ЗОП, в сила от 22.12.2023 г., текстът е допълнен, като е предвидена правна възможност в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни услуги, които формират стойността на договора, да може да се извърши при наличие на финансов ресурс. Изменението се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет. Към настоящия момент методиката не съдържа механизъм за индексиране на договори за услуги. Действия за нормативни промени, съгласно предложенията на браншовите организации, следва да бъдат предприети след обсъждането им от всички ведомства и заинтересовани лица.

Съгласно действащата нормативна уредба възложителите имат възможност да индексират всички видове договори при наличие на предпоставките на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

 

Виолета Коритарова-Касабова

Министър