Новини

ДНСК провери 86 общински и районни администрации

ДНСК провери 86 общински и районни администрации. Комплексните проверки по дейността на общините са по отношение законосъобразност на издаваните книжа, въвеждане на строежите в експлоатация, спазване на определените със ЗУТ срокове, изпълнение на задълженията по ЗУТ за контрол по прилагане на устройствените планове и издадените строителни книжа и др. През IV-то тримесечие на 2011г. са извършени проверки на общо 86 общински и районни администрации. Проверките са първоначални за 11 от общините, и повторни за 40 Общини. Останалите 35 Общини са проверявани по-често. При проверките e установено неспазване на регламентираните в ЗУТ срокове при одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, както и при регистриране въвеждането в експлоатация на строежите с издаване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация; В отделни общини са установени единични пропуски и нарушения по отношение на: - Одобрени инвестиционни проекти без да е съблюдавано спазването на нормативните документи и на ЗУТ за строителство в неурегулирана територия; - Одобрени инвестиционни проекти, които не отговарят на изискванията на Наредба №4/2001г. за обхват и съдържание на проектните части, например без част Геодезическа; - Издадени строителни книжа без извършена оценка за съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите, и без оценка за съответствие за енергийна ефективност; - Издадени строителни книжа, без да са спазени условията на сключения договор с електроразпределителното дружество; - Неспазване изискванията на ЗУТ за едновременно одобряване на съставните части на Комплексния проект за инвестиционна инициатива; - Издадени строителни книжа в съсобствен имот без да са спазени изискванията на ЗУТ /наличие на договор в нотариална форма с останалите съсобственици/; - Издадени разрешения за строеж с неправилно определена категория на строежа; - Нарушения на разпоредбите на ЗУТ при съобщаване на разрешенията за строеж на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК); - Неизпълнение на задълженията по ЗУТ от органите, издали разрешения за строеж, за писмено уведомяване на съответните РДНСК в 7-дневен срок от издаването им и изпращане на копие от тях; - Неосъществен контрол по законосъобразност на изпълняваното строителство; - По отношение наличието на изискващите се документи за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория са установени най-голям брой нарушения на ЗУТ и на Наредба №3/2003г., поради което със съставените от проверките констативни протоколи са дадени препоръки за подобряване на дейността по регистрацията. През периода 2010-2011г. са извършени 517 планови комплексни проверки на Общинските и районни администрации. За установените при проверките административни нарушения са образувани общо 324 бр. административнонаказателни производства, от които към края на 2011г. са приключили 278 бр., като са издадени 225 бр. наказателни постановления за налагане на глоби и 53 бр. резолюции за прекратяване на административнонаказателните производства. Констатирано е подобряване на дейността по спазване разпоредбите на ЗУТ в Общините, за които извършените проверките са за втори и трети път. Налице е стремеж за спазване на разпоредбите на нормативните актове по устройство на територията. Показателен е факта, че през IV-то тримесечие на 2011г. са установени административни нарушения само при първоначалните проверки на общините, и при 2 от повторните проверки, казват от ДНСК.