Новини

167 млн. лева за втора фаза на строежа на завод за отпадъци в столицата

Софийска община обяви обществена поръчка за изграждането на завод за преработка на отпадъците. Обемът от дейности, свързани с изпълнението на обществената поръчка включва проектиране, строителство и доставка на съоръжения, свързани с цялостното изграждане на инсталация за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво, включващо: изготвяне на пълна проектна документация, вкл. работен проект, указания и инструкции за въвеждане в експлоатация, текуща експлоатация и поддръжка; изпълнение на всички присъщи СМР; доставка и монтаж на всички машини, съоръжения и оборудване; пусково наладъчни работи; обучение на персонала; надзор в преходния експлоатационен период и доставка на резервни части.Срока за получаване на оферти за участие е до 29 март.   Вижте обявлението