Новини

СО внесе за оценка в МОСВ два проекта за изграждане на инженерна инфраструктура

На 20.02.2012 г. Столичната община внесе за разглеждане в МОСВ проект „Инженерна инфраструктура на местност „бул. Сливница” – II етап, между ул. „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”. Схемата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Приоритетна ос 1, Процедура №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Стойността на проекта е 5 598 184.48 лв., като размерът на съфинансирането от бюджета на Столична община ще е 311 344.45 лв. Партньор по проекта е „Софийска вода” АД. Предвидените дейности включват: реконструкция на водопроводна мрежа - 2.24 км, включително монтаж на спирателни кранове, противопожарни хидранти и изпускатели и изграждане на канализационна мрежа - 4.13 км., включително монтаж на ревизионни шахти и дъждоприемни шахти. Предвижда се всички дейности по проекта да бъдат реализирани до края на 2013 г. Столичната община внесе за оценка и инвестиционен проект „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи попадащи по трасетата им”. Общата цел на проектното предложение е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на град Банкя, кварталите Михайлово, Вердикал и Градоман и село Иваняне, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води. Предвидени дейности включват: изграждане на канализационни колектори и присъединяване на нови жители към канализационната система; реконструкция на част от съществуващите канализационни колектори с по-големи диаметри, така че да се преустанови преливане през преливниците на отпадъчни води в сухо време, а така също и да се съобрази със съществуващото нараснало количество отпадни води постъпващи в тези колектори; подмяна на всички клонове от азбестоциментови тръби на вътрешната водопроводна мрежа, които са по трасетата на главните канализационни колектори подлежащи на реконструкция или изграждане. Предвижда се изпълнението на строително-монтажните работи да приключат до края на 2014 г.