Новини

Публикувана е тръжна документация по обществена поръчка с предмет: Избор на проектни мениджъри по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

Публикувана е тръжна документация по обществена поръчка с предмет: Избор на проектни мениджъри по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на проектен мениджър за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Лом Обособена позиция 2: Избор на проектен мениджър за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов Обособена позиция 3: Избор на проектен мениджър за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен Обособена позиция 4: Избор на проектен мениджър за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Благоевград, Дупница, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник Петрич Обособена позиция 5: Избор на проектен мениджър за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище Обособена позиция 6: Избор на проектен мениджър за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък и Обособена позиция 7: Избор на проектен мениджър за територията на град София/. Общата стойност на поръчката е 3 613 000 лв. без ДДС. Продължителността на договора е 32 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 05.04.2012 г. Документацията можете да намерите на интернет страницата на МРРБ www.mrrb.government.bg в секция "Профил на купувача".