Новини

АПИ иска да плати по-малко за ремонт и зимно поддържане на пътищата

Председателят на УС на АПИ инж. Лазаров изпрати писмо до фирмите с покана за намаляване на договорените единични цени за текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). "На фона на тази икономическа обстановка, извършваните разходи за развитието и поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на транспортната инфраструктура в страната са със значителен икономически обхват и не бива да бъдат подценявани и омаловажавани. Независимо от това обаче, необходимостта от формирането на стратегия за развитие в посткризисните условия в областта на транспортната инфраструктура и след направен обстоен сравнителен анализ на единичните цени, въз основа на които се осъществява поддържането на републиканските пътища в страната от представляваните от Вас дружества се обективира явната възможност за намаляване на тези цени", пише в писмото. Инж. Лазаров посочва, че очаква фирмите да направят предложенията си за намаляване на договорените единични цени за отделните видове дейности до 23 март 2012 г. Основание за отправяне на настоящата покана са чл.43, ал.2, т.1, буква "в" от Закона за обществените поръчки, както и чл. 43, ал. 1, т. 2 от сключените договори за поддържане на републиканската пътна мрежа, в който се посочва, че "Страните могат да изменят договора по изключение при намаляване на предложените от изпълнителя единични цени за изпълнение на предмета на договора".