Новини

26.5 млн. лева получават 30 общини за предотвратяване на наводнения

Общо 26.5 млн. лева безвъзмездна финансова помощ получават проектите на 30 общини за предотвратяване на наводнения (виж таблицата с бенефициентите по-долу). Днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха подписани договорите за тях. Министърът на регионалното развитие и благоустройството връчи чек със стойността на представител на всяка община. Средствата се отпускат по 2 схеми от Оперативна програма „Регионално развитие” - ВG161PO001/1.4-06/2010 ”Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” и ВG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащани мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”. Те са обявени на 1 юли 2010 г. Общият ресурс по двете схеми е 72.7 млн. лева. Собственият принос на бенефициентите трябва да бъде задължително 5%. До момента се изпълняват 75 договора, които са сключени през юни 2011 г. Договорите, които бяха подписани днес, са от резервната листа. Проектните предложения са преминали успешно оценка през миналата година, но средства за тях не са достигнали. Дейностите, които се финансират, са изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населени места, включително: • почистване и разширяване на речното корито • разширяване на съществуващи диги • корекции на реки и дерета • защитни диги по речните и морските брегове • охранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от повърхностни води • крайбрежни стени по речните и морските брегове. Средства се осигуряват и за изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретензионни обеми, бентове, водоеми. Чрез реализираните проекти по новите 30 договора се предвижда 137 903 души да бъдат облагодетелствани от инфраструктурата за предотвратяване на наводнения. 20 256.25 линейни метра съоръжения ще бъдат изградени, а 31 591.25 метра речни корита и дерета - почистени. С подписването на днешните 30 договора, общата стойност на средствата от ОПРР за проекти за превенция на наводненията възлиза на над 100 млн. лева, съобщи министър Павлова. Тя допълни, че изплатените средства са около 28 %. От пролетта и лятото очакваме да се повиши значително темпът на усвояване на средства по програмата. Общият размер на договорените средства по нея са 2,438 млрд. лв. или 78% от бюджета на ОПРР. Изплатените средства са 689 млн. лв. или 28 % от размера на договорените и 22% от бюджета на програмата, отчете министър Павлова. Тя съобщи, че предстои публикуването на две нови схеми през тази година. Около 180 млн. лв. ще бъдат предоставени на 36-те общини, центрове на агломерационни ареали, за проекти за зелена и достъпна градска среда. 15 млн. лв. е размерът на средствата, които те ще получат за подготовка на списък с готови за финансиране проекти, които да бъдат включен в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Списък на финансираните проектни предложения и размер на безвъзмедната финансова помощ към кандидата в лв. (95%) 1. Община Батак - Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на р.Стара река за предотвратяване на наводнения на територията на гр.Батак - 717 684.59 лв. 2. Община Белица - Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в село Дагоново и село Краище, община Белица - 999 956.70 лв. 3. Община Болярово - Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово - 508 381.74 лв. 4. Община Георги Дамяново - Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на р. Копиловска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Копиловци, на р. Дългоделска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Говежда и с. Дълги Дел, община Георги Дамяново - 622 127.96 лв. 5. Община Главиница - Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, община Главиница - 921 088.55 лв. 6. Община Долна Баня - Почистване на речното корито на р. Бистрица и р. Марица в района на вливането на р. Бистрица в р. Марица и изграждане на защитни съоръжения и системи за укрепване на речните брегове за предпазване от ерозия и наводнения в района на вливането гр. Долна Баня - 966 620.57 лв. 7. Община Долни Чифлик - Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни Чифлик - 946 026.62 лв. 8. Община Ихтиман - Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на наводнения чрез рехабилитация на охранителен канал - 734 697.01 лв. 9. Община Кнежа - Корекция и подобряване на река Гостиля в централната градска част гр. Кнежа - 964 380.55 лв. 10. Община Криводол - Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня - от км. 0+000 до км. 2+000 - горен участък от км. 1+150 до к. 2+000 - 997 598.65 лв. 11. Община Лъки - Корекции на реки "Манастирска" и "Лъкинска" в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив - 798 275.81 лв. 12. Община Малко Търново - Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия й бряг в с. Младежко - 894 843.00 лв. 13. Община Мизия - Изграждане на охранителни канали за защита от наводнения, предизвикани от повърхностни води и корекция на дере на територията на град Мизия - 901 834.07 лв. 14. Община Мирково - Корекция на р.Буновска, с.Буново община Мирково - 939 943.42 лв. 15. Община Неделино - Превантивни мерки за защита от наводнения по поречието на р. Неделинска и ограничаване на щетите от тях чрез изграждане на крайбрежна стена по ул. "Крайречна", корекция на дере и почистване на речното корито в обхвата на новоизграденото съоръжение - 964 953.56 лв. 16. Община Пирдоп - Предотвратяване на рискове от наводнения чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте в село Душанци, община Пирдоп - 847 666.39 лв. 17. Община Рила - Превантивни мерки за ограничаване риск от наводнения - 698 797.94 лв. 18. Община Ситово - Корекция на дере село Попина, община Ситово - 879 701.06 лв. 19. Община Средец - Почистване и укрепване на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска в регулацията на село Факия, община Средец за предотвратяване на наводнения - 748 041.49 лв. 20. Община Стражица - Изпълнение на дейности по укрепване на речните брегове и дъно на река Голяма река в регулацията на гр. Стражица и дейности по укрепване на речните брегове и дъно на дерето в с. Горски Сеновец - 997 430.59 лв. 21. Община Сунгурларе - Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на левия бряг на р. Луда Камчия в урбанизираната територия на с. Дъбовица, община Сунгурларе - 980 392.43 лв. 22. Община Съединение - Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединение от км. 1+601 до км. 2+227, община Съединение, област Пловдив - ІІІ етап от км. 2+052 до км. 2+227 - 621 211.74 лв. 23. Община Трън - Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ.Трън - 847 772.28 лв. 24. Община Угърчин - Почистване и укрепване коритото на река Каменица, гр. Угърчин, област Ловешка в участъка от съществуващ мост №3 на км. 1+639.71 до съществуващ мост №4 на км. 2+109.71. Подобект: почистване на 470 м от речното корито и изпълнение на 72 м подпорни стени - 418 982.20 лв. 25. Община Хисаря - Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на кв.Момина баня, гр. Хисаря - 759 956.94 лв. 26. Община Челопеч - Инфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч с цел предотвратяване на риска от наводнения - 720 915.73 лв. 27. Община Чепеларе - Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе - 864 047.46 лв. 28. Община Черноочене - Благоустрояване и покриване на участък от дерето в с. Черноочене - център от водостока на Републиканския път І-5 до УПИ V и VІ кв.7 по ПУП на с. Черноочене - 978 042.83 лв. 29. Община Пазарджик - Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в село Гелеменово - 951 989.70 лв. 30. Община Белово - Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на град Белово участък при фирма "Импрегнация 2000" - 933 174.65 лв.