Новини

Съвместна декларация за сътрудничество в областта на водните ресурси с Турция

В рамките на съвместното заседание на правителствата на Република България и Република Турция в Анкара министър Нона Караджова проведе двустранна среща с министъра на горите и водните въпроси на Турция Вейсел Ероглу. Двамата министри направиха преглед на двустранното сътрудничество в областта на околната среда и обсъдиха въпроси от взаимен интерес. На официална церемония след срещата двамата министри подписаха Съвместна декларация за сътрудничество в областта на водните ресурси. В нея министрите на двете страни декларират воля и готовност за сътрудничество и взаимодействие чрез редовен обмен на информация с качествени и количествени данни за водните ресурси, опит и ноу-хау. Двете страни изразяват намерение да си сътрудничат при координиране на плановете за управление на речните басейни в съответствие с принципите и препоръките, установени от съответното национално законодателство на всяка страна и свързаните международни задължения. В документа е потвърдена готовност за сътрудничество между страните по прилагането на единен общ план за управление на риска от наводнения или с отделни, но координирани планове за всеки от трансграничните речни басейни. За привеждането в действие на Съвместната декларация за сътрудничество в областта на водните ресурси страните процедират в съответствие с техните национални законодателства и свързаните международни задължения и на базата на суверенно равенство, териториална цялост, взаимна изгода и добросъвестност.