Новини

Гражданите призовават ЕС за по-строги мерки за опазване на водите

Близо три четвърти от европейците смятат, че ЕС трябва да предложи допълнителни мерки за разрешаване на проблемите, свързани с водата в Европа, сочат резултатите от публикувано днес проучване на Евробарометър, съобщават от "Портал Европа". Значително мнозинство от 68 % е на мнение, че тези проблеми са сериозни, като най-силна тревога предизвикват сушите, наводненията и химическото замърсяване. Наред с това 62 % от европейците смятат, че не получават достатъчно информация, а 67 % твърдят, че най-ефективният начин за ограничаване на проблемите, свързани с водните ресурси, е повишаването на осведомеността за тях. Подкрепа бе изказана и за въвеждането на по-високи глоби за замърсителите, по-справедлива политика на ценообразуване и подходящи финансови стимули (данъчни облекчения или субсидии). В този контекст 73 % от европейците настояват ЕС да предприеме повече мерки за намаляване на водните проблеми.

Европейският комисар Янез Поточник заяви: „От години Европейският съюз полага усилия за подобряване на качеството на водите и вече сме отбелязали постижения в тази насока - качеството на питейната вода и водата за къпане е много по-високо от преди, като значително нарасна и броят на градовете, чиито отпадъчни води се третират по ефективен начин. В много европейски реки отново се появиха видове, които бяха изчезнали от тях - сьомгата е само един от примерите. Това показва, че обединените усилия на цяла Европа могат да доведат до реални резултати. Сушите и наводненията обаче се превръщат във все по-често явление, а европейските водни ресурси са все по-застрашени от замърсяването и изменението на климата. Гражданите осъзнават този проблем и призовават ЕС да се заеме с него. Тези резултати са важен принос към следващия план за опазване на водите на ЕС."

Гражданите са загрижени както за количеството, така и за качеството на водите. Сушите предизвикват по-силно безпокойство в средиземноморските държави, като мнозинството граждани в Португалия (96 %), Испания (95 %) и Италия (94 %) ги определят като сериозен проблем.

Повечето европейци (79 %) се отнасят със същата сериозност и към наводненията, които предизвикват загриженост сред огромното мнозинство от гражданите на Румъния (96 %), България (94 %) и Полша (94 %).

Значителна част от анкетираните са на мнение, че през последните десет години качеството на водата се е подобрило (23 % от запитаните) или е останало непроменено (25 %), докато 44 % смятат, че то се е влошило. Повечето европейци (84 %) посочват като най-сериозна заплаха за водните ресурси химическото замърсяване, следвано от изменението на климата (55 %) и промените във водните екосистеми (49 %).

61 % от анкетираните смятат, че не правят достатъчно за опазване на водните ресурси, но същевременно заявяват, че са необходими повече усилия в тази насока от страна на промишлеността (65 %), селското стопанство (51 %) и енергийния сектор (47 %).

На въпроса какво решение биха предложили на проблема с водните ресурси 67 % от запитаните европейци отговарят, че би било изключително полезно да се предостави повече информация за последиците върху околната среда, причинени от водоползването. Според тях повишаването на осведомеността би било най-ефективното средство за ограничаване на проблемите.

Макар гражданите да предприемат ограничени индивидуални действия за спестяване и опазване на водите (включително ограничаване на водното потребление и на количеството пестициди в градините си), повечето от тях (61 %) смятат, че не правят достатъчно, за да съхранят водните ресурси на Европа. Те настояват да получат по-големи възможности да подпомагат опазването на водите и повече информация, която да улесни изпълнението на тази цел.

Същевременно европейците призовават за въвеждане на по-високи глоби за замърсителите, по-справедлива политика на ценообразуване и подходящи финансови стимули (данъчни облекчения или субсидии). Мнозинството анкетирани подкрепя мерки за ценообразуване на водата в зависимост от употребеното количество, както и евентуално увеличение на цените, съобразено с нарастващото въздействие върху околната среда.

Според 73 % от европейците ЕС трябва да предложи допълнителни мерки за разрешаване на водните проблеми. Мнозинството граждани на всички държави от Съюза смятат, че към тези промени следва да се подходи на общоевропейско равнище - подкрепата за подобен подход варира от 55 % в Естония и 56 % в Обединеното кралство до 81 % в Словакия и Германия. Европейците са на мнение, че тези мерки трябва да са насочени най-вече срещу замърсяването на водите, причинено от промишления сектор (69 %) и селското стопанство (39 %), както и срещу прекомерния разход на вода (30 %), наводненията и сушите (24 %).

Всички тези въпроси ще бъдат разгледани от Европейската комисия в рамките на плана за опазване на водите на ЕС, предвиден за ноември 2012 г. В него ще бъдат посочени съществуващите пропуски и бъдещите приоритети и ще се предложат мерки за целенасочена политика относно водите до 2020 г. Планът ще се основава на анализ, съчетаващ икономическо моделиране и моделиране на климата в периода до 2050 г.

Проучването е проведено от 5 до 7 март 2012 г. в 27-те държави на Европейския съюз. В него участваха 25 524 граждани от различни социални и демографски групи, които бяха интервюирани на родния им език от името на Европейската комисия.