Новини

11,2 милиона лева за кв. Горно Езерово на гр. Бургас

Инвестиционният проект е на стойност 11 200 000 лв. и предвижда цялостното изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води

  Кметът Димитър Николов и министър Нона Караджова подписаха договор за изпълнение на "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал Горно Езерово". Горно Езерово се намира на южния бряг на Бургаското езеро, наричано още Вая. Кварталът никога не е имал канализационна мрежа за събиране и отвеждане на битовите и дъждовните отпадъчни води. Битовите отпадъчни води от домакинствата се събират в септични ями или попивни кладенци, разположени на територията на съответните имоти. От години водата в септичните ями, която е замърсена с биологични и химични примеси, се пропива в почвата и замърсява подпочвените води. Инвестиционният проект е на стойност 11 200 000 лв. и предвижда цялостното изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателна станция за отпадъчни води в Горно Езерово. Това ще доведе до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води. Друг голям проблем, който проектът решава, е този с напълно амортизираната водопроводна мрежа на квартала и големите й загуби. Вътрешната мрежа на Горно Езерово е изградена основно от азбесто-циментови тръби, положени през далечната 1972 г. Съществуват и улици, по които въобще не минават водопроводи. За отстраняване на авария в даден участък се налага спиране на водоснабдяването в голям район. "При всичките ми срещи с хората от Горно Езерово този беше посочван като най-големия им проблем. Най-накрая те ще имат модерна канализация, каквато заслужават. Важно е също това, че ще подобрим екологичното състояние на езерото Вая. Проектът ще има и превантивно действие при предотвратяване на наводнения", заяви кметът Димитър Николов.   продължава...→ Обхватът на основните инвестиционни дейности в рамките на проекта е следният: * Изграждане на главни канализационни колектори - битова канализационна мрежа (2 бр.) - 1 840 м.; * Изграждане на второстепенна канализационна мрежа - битова канализационна мрежа (37 бр.) - 7 526 м.; * Изграждане на довеждащ колектор - битова канализационна мрежа - 108 м.; * Изграждане на отливен канал - битова канализационна мрежа - 21 м.; * Изграждане на второстепенна канализационна мрежа - дъждовна канализация (23 бр.) - 5 907 м.; * Изграждане на ПСОВ; * Реконструкция на водопроводната мрежа на квартала - 9 391 м. (в това число главни водопроводни клонове - 1 515 м., второстепенни клонове - 7 748 м. и довеждащ водопровод до ПСОВ - 129 м.).