Новини

Удължава се срокът за получаване на оферти извършване на обследвания на територията на Северен централен район и Югоизточен район

Поради липсата на постъпили предложения по обособена позиция 2: „Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а ЗУТ за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Свищов“ и обособена позиция 6: „Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по член 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Казанлък“ с решение на Възложителя РД-02-14-977 от 10.04.2012 г. срокът за получаване на оферти по тази позиция е удължен до 09.05.2012, 17:00 часа.