Новини

ПУДООС ще упражнява пряк контрол върху проекти за битови отпадъци

Правителството одобри промени в Постановление №209 на МС от 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци. С предвидените промени се осигурява възможност за упражняване на пряк контрол от страна на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) върху определените за финансиране по реда на ПМС 209 проекти и разплащане само на реално извършените дейности по подписаните договори между общините и фирмите-изпълнители след извършени експертни проверки на място. Измененията предвиждат още предоставянето на възможност за отпускането на временни безлихвени заеми съгласно Закона за устройството на държавния бюджет по бюджета на Министерството на околната среда и водите за изпълнение на програмата по чл. 8, ал. 1 от Предприятието за управление на дейностите по опазването на околната среда (ПУДООС), което да извърши последващите трансфери към бюджетите на общините, включени в годишната програма до възстановяването им от друго безвъзмездно финансиране.