Новини

МОСВ планира разплатените средства по програмата „Околна среда” да достигнат 350 млн. лева до края на тази година

Министерството на околната среда и водите планира разплатените средства по Оперативната програма „Околна среда” да достигнат 350 млн. лв. до края на тази година. Това съобщи министър Нона Караджова при отчета на дейността на министерството и на регионалните му структури за първата година от управлението на правителството. За периода изплатените средства по програмата са 145 млн. лева, което е три пъти повече в сравнение с плащанията в периода от 2007 г. до октомври 2009 г., отбеляза министър Караджова.

Тя коментира Националния план за разпределение на квоти за емисии на парниковите газове за периода 2008-2013 г. и отчете засилена контролна дейност на специалистите от министерството в тази област. За ускоряване подготовката на инвестиционни проекти за финансиране от ОП ”Околна среда” се работи активно по проектите във водния сектор на Варна, Габрово, Бургас, Търговище и Попово. Преустановено е разпиляването на средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и държавния бюджет за икономически неефективни и национално неприоритетни екологични обекти. Взети са решения и са прекратени договори, сключени от предишното правителство за финансиране от ПУДООС на неприоритетни дейности. Сключени са 12 договора за приоритетни обекти на стойност 4 636 000 лв. Предстои ускореното проектиране и изграждане на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населени места с над 10 000 екв. жители и поетапна подготовка за изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места с над 2000 до 10 000 екв. жители.

Експертите на 16-те РИОСВ са извършили проверки на 13 818 обекта и са дали 7527 предписания за отстраняване на установени нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 908 акта и са издадени 834 наказателни постановления на обща стойност 1,4 млн. лева.