Новини

Кметски инат „прероди“ обикновена тръба в газопреносна мрежа

Прекрасно е, когато един градоначалник прави дори невъзможното, за да осигури на избирателите си нормални условия за живот. Преди време например кметът на община Челопеч Алекси Кесяков измисля гениална схема, чрез която да финансира ремонта на едно от трите учебни заведения в общината - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”. Ако се придържаме към медийните шаблони, „гениална схема за финансиране” означава серия от дребни и на пръв поглед невинни документни измами, които водят до източване на няколко милиона от държавния бюджет. Днешният ни случай не е такъв, защото влиза в графата „положителен опит”. А гениалността е, че училището ще бъде ремонтирано по проект, озаглавен... „Намаляване на емисиите парникови газове посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност”. Парите идват по линия на Националната схема за зелени инвестиции. Тя е разработена от Националния доверителен екофонд, чиито основни донори (поне според ведомствения сайт) са правителството на Конфедерация Швейцария, Американската агенция за международно развитие и Световната банка.     Нерде Ямбол, нерде Стамбул! Същата работа и в нашия случай. Какъв е приносът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Челопеч - където я учат стотина деца, я не - в глобалното затопляне, парниковия ефект и озоновата дупка, че ремонтът му да се финансира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ)? Точно никакъв - гласи най-бързият и най-верен отговор. Според Закона за опазване на околната среда и Наредбата за устройството на Националния доверителен екофонд тази структура е „юридическо лице със седалище София за управление на средствата, постъпващи от: - суапови сделки „Дълг срещу околна среда” и „Дълг срещу природа”, - международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, - продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, - правителства, международни финансови институции и други дарители...”. Целта, с която се събират тези средства, също не се вписва по никакъв начин в „трудовата биография” на едно училище - опазване на околната среда. Защото, колкото и печки да бумтят в класните стаи, колкото и да дънят радиаторите през зимата (ако отоплението е с мазут), няма никаква логика ремонтът на въпросното даскало да бъде финансиран точно от Националния доверителен екофонд. Но... както вече стана дума, щом е за доброто на децата - в това отношение кметът на Челопеч заслужава само най-искрените ни поздравления. Сетил се е човекът как може да запълни поне една дупка в рехавия общински бюджет - направил го е. Тъжният въпрос е „В името на какво (или на кого) се наложило изпълнението на благородната идея да бъде опорочено?” Според чл. 25, ал. 2 от Закона за обществените поръчки „обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа най-малко следната информация: 1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт; 2. вид на процедурата; 3. обект и предмет на поръчката, както и количество или обем, включително на обособените позиции; 4. код съгласно Общия терминологичен речник (CPV); 5. място и срок за изпълнение на поръчката...” В случая най-важно за нас е съдържанието на т. 3 - обектът и предметът на поръчката, количеството или обемът на работата, която трябва да се свърши, разбивка на обособените позиции - ако има такива. Защо тези „неща” трябва да са описани в пълния им обем, е ясно: ако в обявата пише едно, в документацията друго, а накрая да се окаже нещо трето, сметките на строителите ще се окажат също толкова неверни. За качеството и сроковете на работа - да не говорим. На 26 март 2012 г. кметът на община Челопеч подписва Решение № 9, с което открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Челопеч, община Челопеч”. Още същия ден в сайта на Агенцията за обществени поръчки се появява и „съответното” обявление, според което „планираните работи включват изпълнение на следните мерки за енергийна ефективност: 1) Топлоизолиране на външни стени; 2) Топлоизолиране и ремонт на покрив; 3) Топлоизолиране и ремонт на под; 4) Поставяне на ПВЦ дограма; 5) Повишаване ефективността на отоплителната инсталация; 6) Модернизация на топлоснабдяването; 7) Изграждане на система за битово горещо водоснабдяване и 8) Подмяна на осветителни тела”. Прогнозната стойност на поръчката е 941182 лв., а основният критерий за оценка - най-ниска цена. В края на март в интернет страницата на община Челопеч е открита специална „секция”, в която всеки строител, проявил интерес към поръчката, може да зададе въпроси към възложителя. И да получи някакви отговори, разбира се. Първата искра припламва на 9 април, когато неизвестен кандидат за изпълнител задава следния въпрос: „Тъй като втора група строежи се отнася за строежи от транспортната инфраструктура, а не за строежи, какъвто е обектът, за който тече процедурата, моля да ни отговорите има ли грешка в Раздел II, т. 10.11 от документацията, където е записано: „Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, първа категория, втора група строежи и да притежава удостоверение за това”. Ние смятаме, че следва да се запише: Участникът да е вписан в ЦПРС I група, IV-V категория строежи и да притежава удостоверение за това.” Отговорът, който получава неизвестният „любопитко”, е категоричен: „Раздел II, т. 10.11 от документацията да се чете: Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, първа категория, трета група строежи и да притежава удостоверение за това. Съгласно категоризацията на строежите обектът е ПЪРВА КАТЕГОРИЯ - чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗУТ. Съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда на вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя строежът попада в ТРЕТА ГРУПА (строежи по чл. 137, ал. 1 , т. 1 , буква „б” от ЗУТ - преносни проводи/ мрежи на техническата инфраструктура и съоръжения към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването.” Три дни по-късно - на 12 април, припламва втората искра и чергата под краката на кмета започва леко да дими. Причината е, че пазарджишката строителна фирма „Термикс ЕС” ООД, членуваща в КСБ, изпраща до градоначалника на Челопеч специално писмо - № 651/12. 04. 2012, в което изрично настоява за разяснения по същата тема: „В публикуваните от вас на сайта на община Челопеч въпроси и отговори от 9 април 2012 г. е посочено „... Съгласно категоризацията на строежите обектът е ПЪРВА КАТЕГОРИЯ - чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗУТ. Съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда на вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя строежът попада в ТРЕТА ГРУПА (строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б” - преносни проводи/мрежи на техническата инфраструктура и съоръжения към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването.” Съгласно т. III.2.3) Технически възможности „Сходни с предмета на поръчката обекти са следните строително-монтажни работи: 1) Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания (код от Общия терминологичен речник: 45214000); 2) Строителни и монтажни работи на инсталации (код: 45300000); 3) Довършителни строителни работи (код: 45400000).” Така класифицирани от Вас, строежът попада в I група - от III до V категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС. Строежите, попадащи в III група, I категория - съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС, са за изграждане на преносни проводи/мрежи на техническата инфраструктура и съоръжения към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването. Целта на обществената поръчка е „Извършване на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тоест - както правилно сте го определили в т. III.2.3) Технически възможности. Под инсталации се разбира вътрешносградни инсталации, каквато в действителност ще се изгражда/подмени в училищната сграда във връзка с модернизация на топлоснабдяването, включително и подмяна на осветителни тела. Няма предвидено по проекта да се изграждат преносни проводи/мрежи на техническата инфраструктура и съоръжения към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването. Тоест - няма да се газифицира и изграждат енергоснабдяващи и топлоснабдяващи мрежи в град Челопеч. Моля да коригирате изискването си за притежавана категория строежи от Изпълнителя съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС, която трябва да е I група от III до V категория строежи. Подпис - Шенка Илиева, управител на „Термикс ЕС” ООД.” За да ускори процедурата по разясняването, Шенка Илиева се позовава на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, която гласи „Лицата (т. е. кандидатите, закупили документация - бел. авт.) могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането”. На 19 април, след като не получава официален писмен отговор от кмета на Челопеч, Шенка Илиева пише сигнал, адресиран до Областното представителство на КСБ в Пазарджик. В него тя цитира писмото си до градоначалника Алекси Кесяков и добавя: „... Към днешна дата отговор от общината не е даден, въпреки че срокът - съгласно ЗОП - изтече на 17 април 2012 година. Това наложи провеждането на няколко телефонни разговора с отговорни лица, в това число кмета на община Челопеч г-н Алекси Кесяков, Сашка Христова Вътева - посочена в обявлението като лице за контакти, и Димо Ненов - външен експерт, участвал в подготовката на документацията. Всички категорично отказват да вникнат в проблема и да коригират изискването за притежавана категория строежи от Изпълнителя съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС, която трябва да е I група от III до V категория строежи. В допълнение искам да отбележа, че в Инвестиционния проект към закупената документация изрично е отбелязано, че: ГАЗОВАТА ИНСТАЛАЦИЯ ЩЕ СЕ ЗАХРАНВА СЪС СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ БУТИЛКОВАТА ГРУПА, КОЯТО НЕ Е ОБЕКТ НА РАЗРАБОТЕНИЯ ПРОЕКТ. С две думи, фирмите участнички не е нужно да са вписани в ЦПРС I категория, III група. За видовете строително-монтажни работи, които ще се извършват за осъществяване на проекта, е необходимо строителят да е вписан ЦПРС I група от III до V категория строежи. Моля за Вашето компетентно становище по проблема и вариант за решение. В случая се касае за дискриминационни условия, заложени в обявлението за обществена поръчка и в документацията. От участие в поръчката са лишени всички строителни фирми, регистрирани в ЦПРС I група от I до V категория строежи, които не са регистрирани в III група, I категория...” Председателят на ОП на КСБ в Пазарджик - инж. Евтим Янев, реагира светкавично. Още същия ден след неколкочасово обсъждане на казуса с експертите на областното представителство той пише становище по въпроса, което разпраща в три посоки - „Термикс ЕС” ООД, кмета на община Челопеч и... Консултативния съвет на донорите в Националния доверителен екофонд. В становището се казва: „... Считаме, че определянето групата на обекта като ТРЕТА, а категорията му за ПЪРВА не отговаря на изискванията на изменената и допълнена с бр. 21 от 2011 г. на „Държавен вестник” Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. Като сграда с обществено предназначение обектът попада съгласно чл. 6, ал. 3, т. 4 от Наредба № 1 в ТРЕТА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖ от ЦПРС - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 „Отклоненията за присъединяване на строежите към общите мрежи на техническата инфраструктура, включително абонатни станции, водомерни шахти, разпределителни табла, локални пречиствателни съоръжения и др., са от категорията на съответния строеж.” От предоставения комплексен доклад на независимия строителен надзор е видно, че предмет на настоящия договор е единствено връзката на сградата с източника на газ с тръба ф 60 х 5,8. Всички останали видове строително-монтажни работи са вътре в сградата и по характер са „високо строителство”. Учудващо е поведението на специалистите от община Челопеч, предоверили се на доклада на независимия надзор и определили обекта по чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредба 1 като „преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването - транзитни и магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции до газоразпределителни станции (ГРС) или до автоматични газоразпределителни станции (АГРС)...” По този начин необяснимо защо се ограничава рязко кръгът на евентуалните участници в обявената процедура и се нарушават интересите на общината и на фонда за качествено и професионално изпълнение на обекта на добра цена...” Този път - явно заради копието, изпратено до Националния доверителен екофонд - номерът минава. Само четири дни след изпращането на „кървавото писмо” инж. Янев получава от кмета на Челопеч подобаващо... „кървав” отговор. Всъщност да наречем писанието на градоначалника „отговор” е леко пресилено, тъй като той не си прави труда да отговори на нито един от въпросите, повдигнати от председателя на ОП-Пазарджик. За сметка на това обаче съчинението на Алекси Кесяков спокойно може да бъде наредено сред образците на чиновническия епистоларен жанр в условията на преход. И то в категорията „Бий, за да те обичат!” „... В проекта се предвижда изграждането на инсталация за работа с природен газ под високо налягане. Учудващо е поведението ви като председател на КСБ ОП-Пазарджик да се опитвате да саботирате процедура на община по европейски проект със становище, неотговарящо на истината. Необяснимо защо бихте искали да повлияете неправомерно върху дългогодишния труд на една цяла администрация, който е в интерес на жителите не само на общината, опитвайки се да лансирате определена фирма...” Колкото до „претенциите”, предявени към него от управителката на „Термикс ЕС” Шенка Илиева, кметът Кесяков ги обобщава с едно изречение: тя е изтървала 10-дневния срок, през който е могла да прави предложения за промени в обявлението или документацията на поръчката. Обявлението е публикувано на 26 март, пък тя се обадила за първи път на 12 април, а не шест дни по-рано. Явно недоволна от „отговора” на кмета, на 24 април Шенка Илиева пише втори сигнал. Този път до изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки и до директора на софийското поделение на Агенцията за държавна финансова инспекция. И отново… нищо. Около месец след надлежното сезиране на т. нар. компетентни органи по нищо не личи, че около опорочената поръчка за антипарниковия ремонт на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Челопеч се случва нещо по-различно от… досегашното безразличие към протестите на „Термикс ЕС” и Областното представителство на КСБ в Пазарджик. Според сайта на АОП процедурата е затворена така, както си е била още в началото - опорочена. На 14 май съгласно обявлението ценовите оферти са били отворени, но колко фирми са допуснати до финала, коя е определена за победител и въз основа на какви критерии - по този въпрос мълчанието е пълно. В интернет страницата на общината са публикувани какви ли не новини и вести, но за обществената поръчка няма дори една запетайка. Същото е положението и в сайтовете на АОП и КЗК - данни за сключен договор, за обжалване на конкурсните резултати или на кметската заповед за обявяване на крайния победител липсват. А телефонът за контакт с възложителя, изписан в обявлението за обществената поръчка, явно е монтиран в мазето на общината, защото от едномесечните ни опити да се свържем с „лицето за контакт” нищо не се получи. Какво можем да добавим още? Поради липсата на смислен събеседник възможностите ни са силно ограничени. Ето защо ще си изрецитираме въпросите, които искахме да зададем на някого от т. нар. съответни отговорни лица. И ще продължим да се надяваме, че ако не те, все някой друг компетентен орган (от рода на Икономическа полиция или Агенцията за държавна финансова инспекция) ще ги прочете и ще ни отговори: Първо. След като в проекта за ремонт на училището е предвидено изграждането на инсталация за работа с природен газ под високо налягане, защо това по никакъв начин не е отразено в обявлението и документацията на поръчката? И защо в единия случай за подобно съоръжение няма дори намек, а във втория случай то е описано като 45-метрова тръба? Второ. Къде кметът Кесяков откри доказателства, че със становището си председателят на ОП-Пазарджик саботира (торпилира, минира, подрива, компрометира и т. н.) процедурата за възлагане на обществената поръчка и лобира за определена фирма? След като инж. Евтим Янев не прави нищо друго, освен да посочи грешките в документацията и какво трябва да направят авторите, за да не станат един ден за резил? Трето. По силата на каква логика градоначалникът на Челопеч е решил, че ремонтът на училището е „европейски проект”? След като Националният доверителен екофонд е българско юридическо лице, а най-малко 90% от финансирането му се осигурява от българското правителство, от Швейцария, Американската агенция за международно развитие и Световната банка. Честит Международен ден за защита на децата, питомци на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” в Челопеч! Може само да се радвате, че сте попаднали под покрива на първото школо в света, призвано да поведе крак в борбата за окончателното заравяне на озоновата дупка!