Новини

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за строителството на обект Път I-1 /Е-79/ „Обходен път на град Монтана“

На 31.05.2012 г., в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект път I-1 /е-79/ „Обходен път на град Монтана от км 102+060 до км 114+512.20“.   Бяха отворени следните оферти на допуснатите участници:

  1. Консорциум „МАКС БЬОГЛ – Инжстрой Монтана 2012” с участници в обединението:
-         МАКС БЬОГЛ Бауунтернемунг ГмБх; -         „Инжстройинженеринг” ЕООД – гр. Варна, с предложена цена 74 058407,62 лв. без ДДС -;
  1. Консорциум „Монтана ринг”
-        „ГБС Инфраструктурно строителство”  АД – гр. София; -        „Пътстрой – 92” АД – гр. София; -        „Автомагистрали Хемус” АД – гр. София; -        „Гарант -90- Цонев и СИЕ” – гр. Варна, с предложена цена 46 877331,71 лв. без ДДС
  1. Сдружение „Монтана ринг 2012”
-        „ПСТ Холдинг” АД, гр. София; -         Конструктор инженеринг Сплит – Хърватия с предложена цена 41 364 724,20 лв. без ДДС
  1. Обединение „Обход Монтана”;
-        „Трейс груп холд” АД – гр. София -        „Пи Ес Ай”–  гр. Стара Загора; с предложена цена 38 810 515,09 лв. без ДДС Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП „Транспорт” 2007-2013 г.