Новини

На язовир „Пчелина” ще бъде изграждана малка ВЕЦ

Правителството даде съгласие за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване, върху поземлен имот – публична държавна собственост, на „Пауър Туенти Туенти” ООД. Правото ще бъде за прокарване на 179 м напорен тръбопровод във връзка с изграждането на МВЕЦ на язовир „Пчелина”. Имотът, през който ще преминава тръбопровода, се намира в землището на с. Лобош, община Ковачевци. Мястото на сградата на МВЕЦ е върху частен имот.