Новини

71 наказателни постановления от МОСВ

През изминалия месец акцент в контролната дейност на регионалните инспекции по околната среда и водите са проверките за чистотата на населените места. Извършените проверки на територии на общините Гоце Делчев, Белица, Разлог, Рила, Кочериново и Кресна показват, че всички предписания за почистване на замърсени терени са изпълнени. Проверки на РИОСВ–Монтана са установили, че са почистени замърсени терени в гр. Дунавци, община Видин, а нерегламентираните сметища в селата Мадан и Мърчево, община Бойчиновци, са закрити и запръстени. Не са констатирани други замърсени площи и терени в тези населени места. Издадени са решения от РИОСВ-Пазарджик за закриване на депа за битови и инертни отпадъци в общините Септември, Батак и Панагюрище. В рамките на контролната дейност през юни са издадени четири заповеди за прилагане на принудителни административни мерки. От РИОСВ-София е спряна производствената дейност на „Евроледър” ЕАД, предприятие за първична обработка на сурови кожи в град Етрополе. Мярката е наложена заради многократно констатирани нарушения и непредприемане на мерки от оператора за преустановяването им. Със заповед на РИОСВ-Пловдив е спряна производствената дейност на «Оризарна» на «Агро гранд милинг райс» ООД в село Цалапица. За допуснати нарушения на условията в комплексното разрешително, със заповед на РИОСВ-Велико Търново са изведени от експлоатация четири котлоагрегата на „ТЕЦ Свилоза“ в гр. Свищов. Мерките са до привеждане в съответствие с екологичното законодателство. Принудителна административна мярка е наложена и на кмета на община Перущица след като проверка на екоинспекцията е установила, че продължава изхвърляне на битови, растителни, строителни и други отпадъци на бившето общинско сметище. Разпоредено е незабавно почистване на изхвърлените отпадъци на територията на сметището. Общо през месеца експертите на 16-те регионални инспекции са извършили 1742 проверки на 1571 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 985 предписания. Съставени са 100 акта, от които 16 за неизпълнени предписания. Издадени са 71 наказателни постановления на обща стойност 146 482 лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и за неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 31 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са 190 030 лв. Направените са проверки за заустване на отпадъчни води на морските плажове "Обзор-юг", Река Вая , “Поморие–централен”, “Несебър-стар град”, “Несебър-изток”, “Бургас-север”, “Царево-Василико”, “Лозенец-малък плаж”, “Младост –ММЦ” и “Резово”. Не са установени нерегламентирани зауствания. За изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения са санкционирани «Дуропак-Тракия»АД с 3000 лв., Пивоварен завод „Каменица“АД, Хасково с 1035 лв. и ,,Неохим"АД, Димитровград с 1306 лв. от РИОСВ - Пазарджик и Хасково. На „Ломско пиво” АД, гр. Лом e наложена глоба от 7 828 лв. месечно от екоинспекцията в Монтана, а 2 000 лв. е финансовата санкция, наложена от РИОСВ Пазарджик на «Пако» АД за заустване на отпадъчни води без разрешително и лошо техническо състояние на пречиствателното съоръжение. За допуснати нарушения на Закона за управление на отпадъците са глобени кметовете на Видин и Монтана, а на общините Любимец и Димитровград са съставени актове от РИОСВ-Хасково. Има наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. от РИОСВ-Монтана на „Титан АС” ЕООД, гр. София за неправилна експлоатация на депото за твърди битови отпадъци в гр. Видин. С 5 000 лв. е глобено физическо лице от Петрич за извършен незаконен превоз на отпадъци от Гърция. За замърсяване на въздуха с отпадъчни газове, съдържащи вредни вещества над нормата на „Дружба стъкларски заводи” АД, Пловдив са наложени три текущи санкции на обща стойност 11 748 лв. С по 30 000 лв. са санкционирани ТЕЦ „Марица Изток” 2, с. Ковачево, общ. Раднево и „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово от РИОСВ Стара Загора за неизпълнение на условия в издадените комплексни разрешителни.