Новини

Стара Загора отчете европоръчка „Три в едно“: калпав проект, опорочен конкурс, глобен изпълнител

[gallery link="file" order="DESC" columns="5" orderby="post_date"] Най-после стотиците предупреждения на КСБ и в. „Строител”, че с разпоредбите на ЗОП шега не бива, придобиха конкретни измерения. Преди около месец, в разгара на летните отпуски, изпълнител на инфраструктурна обществена поръчка отнесе финансова санкция в размер на 1,379 млн. лв. На пръв поглед причината е основателна: въпросната поръчка е финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие”, а изпълнителят не е спазил срока за приключване на обекта. При по-внимателен анализ на детайлите обаче историята придобива съвсем друг характер.   Според официалната легенда идеята за благоустрояването на най-новия квартал на Стара Загора - „Железник”, започва да си пробива път през 2008 г. По съвсем обективна причина. Строителството на панелното обиталище започва през 1985 и приключва през 1992 г. През 90-те години на миналия и първата петилетка на ХХI век по линия на благоустройството в „Железник” не е правено нищо кой знае какво. Или казано на по-обикновен български език, 23 години след демократичните промени обитателите на „Железник” продължават да живеят в условията на панелния социализъм - неасфалтирани улици; разкопани и разкаляни междублокови пространства; тревни площи, на които човек може да открие всичко друго, но не и трева; разбити тротоари; жалки подобия на спортни площадки и т. н. Зарибяването На 10 януари 2010 г. местният парламент благославя идеята. След близо двучасови дебати с 39 гласа „за”, 2 гласа „против” и 6 гласа „въздържал се” общинските съветници приемат бюджета на община Стара Загора за 2010-а, като един от приоритетите гласи: „До края на февруари общината ще кандидатства с проект за подобряване на техническата инфраструктура и благоустрояване на жк „Железник”, чиято приблизителна стойност е 10 млн. лв.” Историята мълчи по въпроса кои са авторите на първоначалните архитектурни и технически проекти, кога са били поръчани те и колко е платила за тях общината. Но че такива „бумаги” е имало - спор няма, защото само два месеца по-късно (на 16 март 2010 г.), регионалните медии тиражират една изключително блага вест: „Община Стара Загора кандидатства по програма „Регионално развитие” с проект за цялостно обновяване и благоустройство на разположения в най-западната част на града жк „Железник”. Необходимият финансов ресурс от 8,811 млн. лв. се очаква да бъде отпуснат по схемата „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”. Като бенефициент общината ще осигури съфинансиране в размер на 5,22%, равняващо се на 460 233 лв., информираха от общинската дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция”. Срокът за реализация на проекта е 24 месеца...” За да не си помисли някой, че става дума за поредното обещание, което ще остане неизпълнено, „благата вест” е гарнирана и с редица апетитно изглеждащи тактико-технически характеристики: „В благоустрояването на квартал „Железник-изток” са обхванати всички улици с обща дължина 2,3 километра. Изготвеният технически проект предвижда: ◊ ремонт на пътните платна; ◊ отстраняване на появилите се повреди и привеждане на настилките в състояние, осигуряващо комфортно пътуване; ◊ добро отводняване; ◊ естетически вид, отговарящ на изискванията за един съвременен квартал; нови зелени площи; ◊ ремонт на разбитите бордюри и тротоари. За удовлетворяване желанията на жителите е проектирана велосипедна алея, която пресича квартала. Обособени са и пешеходни алеи, които следват улиците или подобряват пешеходния достъп. Предвидена е нова улична осветителна уредба в междублоковите пространства. Дължината на новия осветен участък е 1103 метра. В проектното предложение е включено и благоустрояване на 12 825 кв. м междублокови пространства (100% общинска собственост). Те ще бъдат обновени с детски и спортни площадки, кътове за отдих, велосипедни алеи. В „Железник-запад” се предвижда: ◊ реконструкция на пътната настилка, бордюри и тротоари на четирите основни пътни артерии, както и обслужващите улици между тях и изградените там паркинги; ◊ особено внимание е обърнато на изграждането на зони за паркиране до спирки на обществения транспорт; ◊ в техническата документация е включено изграждане на велоалея с дължина 1520 м, която на всички кръстовища ще се изпълнява с „легнали” бордюри, а рампата с каучукова настилка е с дебелина 30 см. Велоалеята ще осигурява бърза и безопасна връзка на квартала с центъра на Стара Загора; ◊ в проектното предложение са включени благоустрояването и озеленяването на четири междублокови пространства (100% общинска собственост) с обща площ 41 338 кв. м; ◊ ще бъдат оформени площадки за игра, алеи, кътове за отдих и фонтани. За преодоляване на различните нива на терена се изграждат рампи за детски и инвалидни колички. Площадките за игра са за две възрастови групи - до 3 и от 3 до 12 години. Общата площ на проектираните асфалтови площадки е 2067 кв. м. В двете части на квартала ще бъде изградено енергоефективно парково и алейно осветление. Предвидено е монтирането на 70 броя фотоволтаици, чрез които ще се намалят разходите за осветление, емисиите от парникови газове и разходите по ремонт и поддръжка. Всичко това ще доведе до безопасно преминаване през територията на зелените площи от пешеходци и ще намали криминогенната обстановка. Предвидено е залесяване с дървесна растителност с характерни декоративни качества - различна окраска на листата и цъфтеж. Оформени са кътове с множество цъфтящи и иглолистни храсти и цветни фигури, изградени от едногодишни цветя. За осигуряване на напояване за предвидената растителност в целия квартал „Железник” е проектирана поливна система...” На 19 май 2010 г. току-що цитираната блага вест става още по-блага: проектът за благоустройството на кв. „Железник” е одобрен за финансиране по ОПРР. Окончателната стойност е фиксирана на 8,639 млн. лв. От тях 8,205 млн. лв. се отпускат по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, а осигуряването на останалите 434 433 лв. е задължение на общината. Фиксиран е и срокът за изпълнение на проекта - 24 месеца. „Това е голям успех за общинската администрация, която подготви проекта, който е одобрен със 76,5 от 95 възможни точки. Той е още едно доказателство за капацитета на общината да реализира европейски проекти”, с нескрита гордост коментира тогавашният кмет на Стара Загора проф.Светлин Танчев. Хвърлянето на мрежата На 24 януари 2011 г. в сайта на АОП най-после се появяват две „старозагорски” съобщения: решението за откриване на процедура и обявлението за обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на квартал „Железник”, град Стара Загора”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/ 1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/ 1.4-05/2009/002...” Поръчката е разделена на три обособени позиции: ◊ № 1 - „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на уличната мрежа на кв. „Железник”; ◊ № 2 - „Благоустрояване на междублокови пространства и озеленяване в кв. „Железник”; дължина 846 м, изграждане на чешми, доставка и монтаж на пейки, детски и спортни съоръжения, озеленяване и т. н. ◊ № 3 - „Изграждане на улична осветителна уредба в кв. „Железник-изток” и изграждане на високоефективно парково и алейно осветление в „Железник” (изток и запад).” Прогнозната стойност на начинанието е 6,634 млн. лв. без ДДС. Основният критерий за оценка на участниците е икономически най-изгодната оферта при следните показатели: ◊ предлагана цена: тежест - 30, ◊ срок за изпълнение: тежест - 40, ◊ гаранционен срок: тежест - 20, ◊ срок за отложено плащане: тежест - 10. Крайният срок за изпълнение на поръчката е 30 април 2012 г. Всеки кандидат-изпълнител има право да играе само за една обособена позиция. Оферти се подават до 10 март 2011 г., а пликовете ще бъдат отворени на 11 март. Голямото влачене Какво се случва оттук нататък, трудно може да бъде описано. Не че материята е непозната и сложна, а заради... задкулисните страсти и игри, които се разиграват около процедурата. Доказателствата за подобно твърдение са косвени, но за сметка на това са много и - колкото и да звучи странно - съвсем очевидни. На 10 май 2011 г. проф. Димитър Динев - заместник-кмет и ръководител на проекта, обяснява пред местните медии защо победителите в конкурса няма да бъдат обявени на предварително уговорената дата - 11 май: „За съжаление процедурата се оказа изключително сложна и тежка. Затрудненията са от много посоки. Има фирми, които предлагат с 60%, с 81% по-кратки срокове за изпълнение на строителните работи, отколкото е усредненият срок на останалите. Заради това се налага да им се търси обяснение на аргументите. Същото касае и времето за разсроченото плащане...” С риск да обидим някой, веднага ще кажем, че нито поръчката е чак толкова трудна за изпълнение, нито процедурата за избор на изпълнител е „изключително сложна и тежка”. Ако ставаше дума за строителство на високопланинска магистрала или прокарване на железопътен тунел под река Дунав - човек да се съгласи дори с най-абсурдните оправдания и обяснения. Но когато иде реч за ремонт на най-обикновени улици, оформяне на квартални градинки и строителство на детски площадки, при това на сух и равен терен... Оттук нататък картинката е ясна. След като два от показателите за избор на икономически най-изгодната (уж) оферта са тежко субективни (срокът за изпълнение и гаранционният срок), а пък третият - срокът за отложено плащане - е съвършено незаконен, явно става дума за най-обикновени пазарлъци. Само за сравнение. На 13 август 2012 г. Столичната община обявява обществена поръчка за изграждане на велотрасе по бул. „България” - от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Фритьоф Нансен”, с отклонение до метростанцията при музея „Земята и хората”. Прогнозната стойност на поръчката е 1,083 млн. лв. без ДДС. Основният критерий за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта при следните показатели: ◊ предлагана цена: тежест - 65, ◊ срок за изпълнение: тежест - 5, ◊ технически показатели: тежест - 30. Както се вижда и с невъоръжено око, разликата между старозагорските и софийските разбирания за икономически най-изгодна оферта са от земята до небето. И все във вреда на обществения интерес! На 30 май 2011 г. въпросителните около обособени позиции 2 и 3 най-после отпадат. За „главен озеленител” на „Железник” е избрана софийската фирма „Булстрой груп”, която за 31 календарни дни срещу 920 360,39 лв. без ДДС трябва да превърне в земен рай 54 дка междублокови пространства и да осигури на децата 2 дка спортни и детски площадки. За „главен осветител” е избран старозагорският консорциум „Елмитранс”. В него влизат две фирми - „Елми” ООД и „Елтранс” ООД, които срещу 211 711 лв. без ДДС само за 16 работни дни трябва завинаги да прогонят тъмнината от квартала. Колкото до избиране на изпълнител за Обособена позиция № 1, също на 30 май 2011 г. комисията обявява победителя - ДЗЗД „Железник СЗ 2011”. Тук обаче работата се закучва. В обединението участват две фирми - софийската „Интегрирани пътни системи” АД и старозагорската „Пътстрой” ООД. Тяхната задача изглежда направо непосилна - над 7 км улични платна, 2 км велоалеи, плюс „съответните” тротоари, бордюри, отводнителни шахти, паркинги и какво ли не още - само за... две седмици и половина. Наистина парите не са за пренебрегване - 4,599 млн. лв. без ДДС. Но да свършиш всичко това за 18 календарни дни... Съвсем естествено крайното класиране на кандидатите за изпълнение на Обособена позиция № 1 тутакси е атакувано и на 15 юни 2011 г. КЗК образува две „старозагорски” дела, които обединява в едно производство. Едното е по жалба на „Пътно Строителна Компания Ес Би Ес” АД (Дело № 667/2011 г.), а другото - по жалба на „Пътностроителна техника” АД (Дело № 668/2011 г.). В обобщен вид „претенциите” на двете строителни компании изглеждат така. Решение № РД-25-960/30.05.2011 г. на кмета на община Стара Загора за класиране на участниците и избор на ДЗЗД „Железник СЗ 2011” за изпълнител по Обособена позиция № 1 трябва да бъде отменено като незаконосъобразно, защото: ◊ 18-дневният срок за изпълнение на поръчката е нереално кратък, а фирмата победител не е доказала, че разполага с необходимия брой работници и „съответната” техника. На всичкото отгоре в офертата на обединението изрично е посочено, че този срок подлежи на предоговаряне. Факт, който обезсмисля включването на срока като показател при формиране на крайната оценка. ◊ „ДЗЗД „Железник СЗ 2011” не отговаря на основното изискване в Раздел III, 2.3 „Технически възможности” от документацията: кандидатът да е изпълнил през последните пет години (2005-2009) „поне 2 (два) договора за строителство, всеки от които със стойност, равна или по-голяма от прогнозната стойност на съответната позиция, за която кандидатства.” На 20 септември антимонополистите от КЗК отхвърлят двете жалби като неоснователни. Те приемат, че преценката на предложения 18-дневен срок за изпълнение на поръчката принадлежи на възложителя по целесъобразност, както и че са представени всички изискуеми документи от участника. Това осигурява на проф. Светлин Танчев още два месеца в светлината на прожектора, защото по онова време вече е ясно: след местните избори през октомври градоначалникът на Стара Загора ще се казва Живко Тодоров. На 19 октомври 2011 г. е подписан договорът между общината и ДЗЗД „Железник СЗ 2011”. А рекордът по дебелоочието е регистриран четири дни преди балотажа на кметските избори. Датата е 27 октомври 2011 г., а поводът - дългоочакваната първа копка на грандиозното начинание. Според обилните фоторепортажи от мястото на събитието на милото тържество са присъствали не повече от 40-50 души - кметът и заместниците му, управителите на фирмите изпълнителки, представители на проектантите и строителния надзор, шепа общински съветници, две-три шепи граждани от околните блокове. Въпреки това познатите дитирамби отново се леят с пълна сила. Проф. Димитър Динев, все още заместник-кмет на общината и ръководител на проекта: „Обектът е дълго чакан и много важен за Стара Загора. Той ще даде тон за визията на крайните квартали и на областния град през следващите години...” Проф. Светлин Танчев, все още кмет на Стара Загора: „Ние се радваме, че проектът е факт и оттук нататък няма никакви пречки да бъде започнат и реализиран. Искам да се извиня на хората, които живеят в най-големия старозагорски квартал, за неудобствата, които понасят от дълги години. Ние поставяме добро начало...“ Потъването на гемиите Грозната задкулисна истина започва да лъсва няколко дни по-късно. Причината е очевидна и много похвална: новото ръководство на общината няма никакво намерение да чадъросва предшествениците си за каквото и да било. Нищо, че ги е номинирала и избирала една и съща политическа сила. ◊ 10 ноември 2011 г.: на пресконференция кметът Живко Тодоров обявява, че МРРБ ще санкционира община Стара Загора с над 240 000 лв. за нередности по европейски проекти, допуснати от предишното управление. Половината от тези санкции – 119 000 лв., са за нарушение, допуснато при възлагане на обществена поръчка за изработване на проекта за благоустройството на „Железник”. Вместо да бъде възложена на една фирма, поръчката е разбита на няколко лота. ◊ 5 април 2012 г.: на специална пресконференция кметът Живко Тодоров хвърля поредната бомба. Общината трябва да извади нови 300 000 лв. за благоустройството на „Железник”, защото някой от предишната администрация не си е свършил работата. Историята плаче за прокурор: ◊ проектът за ремонта и реконструкция на улиците в кв. „Железник” е правен през 2008 г. и в него е заложено тогавашното състояние на уличната мрежа; ◊ през 2009 г. общината асфалтира близо 3 км от улиците в квартала. По документи начинанието е глътнало 2 млн. лв., а по документи са положени над 3,5 млн. т асфалтова смес. ◊ през 2012 г. става ясно, че въпросните 3,5 млн. т асфалт трябва да бъдат изкъртени. С цената на 300 000 грешни лева. 10 април 2012 г.: машините и работниците на ДЗЗД „Железник СЗ 2011” най-сетне влизат в квартала. Започва 18-дневната офанзива по изпълнението на Обособена позиция № 1 „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на уличната мрежа на кв. „Железник”. 26 април 2012 г.: в регионалните медии гръмва новинарска „бомба”: докато копаят легло за тротоар, багери разрушават част от... тракийска могила. Сигналът е подаден в регионалния исторически музей от жители на кв. „Железник”. Могилата е обявена за паметник на културата от национално значение през 1962 г., а през 1993 г. е включена в Националната археологическа карта. Явно обаче това не се е оказало достатъчно, защото според техническия проект на обекта подобна могила... не съществува. 5 юни 2012 г.: кметът Живко Тодоров също се отчита с „тематична” пресконференция: „Наследихме договор с абсурдни срокове. Ако до средата на юни проектът не бъде завършен, ще бъде сезирана прокуратурата.” 16 юли 2012 г.: по искане на съветници от опозицията председателят на общинския съвет свиква колегите си на извънредно заседание, посветено на европейския проект. По време на „сбирката” кметът Живко Тодоров информира съветниците, че на ДЗЗД „Железник СЗ 2011” е наложена санкция в размер на 1,37 млн. лева. Причината: 30% неустойка за неспазване на крайния срок за изпълнение на поръчката - 18 април. Другата новина е, че обектът е издаден с Акт 16, така че община Стара Загора няма да търпи санкции по изпълнението на проекта и няма да връща усвоените вече 2 млн. лева. На хоризонта… мрак! Какво може да се случи оттук нататък? Поне засега вариантът е само един и той бе обяснен от кмета по време на извънредната сесия на общинския съвет на 16 юли: „След като имаме Акт 16, ще отправим съответните искания към управляващия орган. В 10-дневен срок трябва да бъдат отстранени всички нередности, в противен случай общината няма да възстанови гаранцията за добро изпълнение на фирмата. И със средствата ще бъдат отстранени недостатъците по изпълнението.” А защо точно „мрак на хоризонта”? Отговорът е елементарен. И всеки може да го открие сам, стига да се разходи из благоустроения по европейски образец старозагорски квартал „Железник”. Да поспортува на някоя от прекрасните спортни площадки и да отдъхне под ароматната сянка на дървесната растителност с характерни декоративни качества и различна окраска на листата и цъфтеж. Всъщност сбъркахме. Не става дума за мрак, а за мираж. Мил пардон за което…