Новини

Продължава мораториума за строителство на Камчия

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова издаде заповед от 23 август 2012 г., с която спира реализацията на съществуващите подробни устройствени планове за застрояване на поземлени имоти в местността „Камчийски пясъци”. Мораториума ще продължи докато бъде проведена процедура по оценка на съвместимостта на плановете с предмета и целите за опазване на защитени зони от НАТУРА 2000 съобразно изискванията на екологичното законодателство. За тези планове е извършена процедурата по екологична оценка, но не е извършена задължителната оценка за съвместимостта им с предмета и целите за опазване на две защитени зони от НАТУРА 2000 - „Камчия” и „Комплекс Камчия”, определени съответно за опазване на природни местообитания и на диви птици, в границите на които попадат обявените инвестиционни намерения. Ако инвеститорите желаят да осъществят намерения, следва да инициират пред компетентния орган – РИОСВ – Варна, нова процедура за оценка по реда на екологичното законодателство. Заповедта е издадена във връзка с това, че с днешна дата изтича законовият срок на забраната за строителство в черноморската местност, която министър Нона Караджова беше наложила през август 2010 г. Новата заповед е издадена на основание на Закона за биологичното разнообразие. Тя е изпратена на кмета на община Долни Чифлик и на фирмите, които имат инвестиционни проекти на територията на „Камчийски пясъци”, за сведение и изпълнение, както и на областния управител на област Варна, РДНСК – Варна и РИОСВ – Варна за контрол.