Новини

Приключиха строително-ремонтните дейности в 19 СОУ “Елин Пелин”

Училището бе включено в обхвата на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161po001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г." Средставата се осигуриха по Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно Село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община“. Основен приоритет от миналата година при ремонтите на общинските сгради, особено училища и детски градини, е намаляването на потреблението на енергия. Това е изключително важно както за околната среда, така и за бюджета на училищата и детските градини. Мерките за енергийна ефективност ще осигурят между 40 и 60% намаляване на консумация на енергия, каза Фандъкова. По време на ремонтните дейности със средства по Оперативна порграма „Регионално развитие 2007-2013 г." са извършени дейности по топлоизолация на външни стени, топлоизолация на покрив, както и подмяна на дограма. Освен основните дейности по осигуряване на енергийна ефективност в сградата, в училището са извършени и други дейности – укрепено централно стълбище, ремонтирани тоалетни, ремонти на пукнатините в следствие на земетресението, добави кметът.