Новини

РИОСВ написа 94 акта през септември

През септември експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) извършиха 1593 проверки на 1442 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 868 предписания. Съставени са 94 акта, от които 20 са за констатирани неизпълнения на дадени предписания. Издадени са 59 наказателни постановления на обща стойност 87 860 лв. Акцент в контролната дейност на РИОСВ през септември са проверките на всички площадки за събиране и временно съхранение на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаса. Дадени са предписания за отстраняване на установените нарушения . На пункт за изкупуване на пластмасови отпадъци в с. Ветрен дол, община Септември, е съставен акт от РИОСВ-Пазарджик за водене на невярна отчетност по Закона за управление на отпадъците. От РИОСВ в Бургас, Враца и Русе са съставени актове на фирми и физически лица, извършващи дейности по съхраняване на отпадъци от хартиени, картонени и пластмасови опаковки без регистрационен документ. През изминалия месец от РИОСВ-Стара Загора е наложена имуществена санкция на „Биоланд България” ЕООД в размер на 15 000 лв. за превишаване на праговата стойност на количеството разтворители, използвани при извличане на растителни масла от етерично-маслени култури. Съставени са и три акта на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с.Ковачево, общ.Раднево за неизпълнение на условия в комплексното разрешително. Дружеството е санкционирано за работа без сероочистване над определените 120 часа годишно за всяка от трите сероочистващи инсталации. От РИОСВ–Велико Търново е наложена еднократна санкция в размер на 19 542 лв. на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица. Санкцията е за аварийно изпускане в река Янтра на замърсени отпадъчни води с меласова шлемпа, формирана от производството на спирт от меласа. РИОСВ в Благоевград и Пловдив са санкционирали с по 2 000 лева „Росела“ АД, гр.Симитли и „Киман” ЕООД, гр. Раковски за констатирано заустване на отпадъчни води без необходимото разрешително. За извършване на дейности с отпадъци без издадено разрешително, от РИОСВ– Перник са наложени санкции на “Сим Харт 2011” ЕООД и “ЕЛ-ИНС” ЕООД в размер на 7000 и 3000 лева. За същото нарушение РИОСВ-Пазарджик е санкционирала с 3000 лeва , „Балкан” ЕООД, гр. Пазарджик и физическо лице от с. Сарая. В размер на 3000 лева са и наложените от РИОСВ–Русе и Хасково санкции на ЕТ „Стейч – Стефко Михов”, гр. Исперих и „Джет” ЕООД, гр. Свиленград. За събиране и транспортиране на отпадъци, без регистрационен документ, РИОСВ-Смолян е глобила с 2000 лева физическо лице от с. Река, община Смолян. Имуществена санкция от 15 000 лева е наложена от РИОСВ-Стара Загора на „Ранд Минералс” ООД, гр. Бургас за внос на скрап със съдържание на злато и сребро, без наличие на необходимите документи. През изминалия месец продължиха проверките по чистотата на населените места. За непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места, както и за непочистване на локални сметища, от екоинспекциите в Шумен, Монтана и Пловдив са съставени актове на кметовете на община Омуртаг и селата Лехчево и Розино. Кметът на с. Змейца, областен Смолян е глобен с 500 лева за неизпълнение на дадено предписание от регионалната екоинспекция. За констатирани нарушения на режимите в защитени територии, от РИОСВ в Бургас, Пазарджик, Варна, Стара Загора и Благоевград са съставени 8 акта на нарушители. За излагане на публично място на препарирани защитени животински видове, от РИОСВ-Благоевград са глобени 2 физически лица от гр. Банско и са наложени 2 имуществени санкции на обща стойност 1200 лева на „Емар 2008 Г” ООД, гр. Банско. От РИОСВ– Велико Търново е спряно производството на мастни киселини от отпадъци, получени от рафинирането на растителни мазнини, на площадката на „Химпродукт“ ЕООД, гр. Горна Оряховица. Мярката е до привеждане на дейността в съответствие с изискванията на нормативната уредба.