Новини

Продължава рехабилитацията на над 11 км от път III-3402 Славяново - Пордим

Продължава рехабилитацията на над 11 км от път III-3402 Славяново - Пордим от км 10+654,81 до км 21+763,03, на територията на област Плевен. Тя се финансира по програма "Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013". Строителството е по проекта "Подобряване на достъпността в граничната зона Олт-Плевен чрез рехабилитацията на DJ 543 Corabia-Izbiceni (Корабия-Избичени),окръг Олт и рехабилитацията на път III‑3402 Славяново - Пордим", Апликационен номер: 2(2i)-1.1-3. Бюджетът му на територията на България е 6.792.417,20 лева. Водещ партньор е Окръжен съвет Олт, Румъния, а партньор от българска страна е Агенция „Пътна инфраструктура”. Информация за напредъка на строителните дейности бе представена на пресконференция в Плевен от арх. Бойко Балтаков, заместник-областен управител на Плевен, инж. Христо Петров, началник на отдел в Агенция „Пътна инфраструктура” и инж. Десислава Филимонова, ръководител на проекта от АПИ. В пресконференцията участваха инж. Ивайло Денчев, директор на ОПУ-Плевен, и Венцислав Дилков, представител на изпълнителя „Обединение Трейс Пордим”. Рехабилитираният пътен участък от 11.108 км е част от републиканската пътна мрежа. Отсечката преминава през територията на общините Плевен и Пордим. Началото на обекта е в град Славяново, а краят е в град Пордим. В Пордим републиканският път се пресича с множество улици в града, а на км 20+748 с петклонно кръстовище. То ще бъде реконструирано като кръгово с малък радиус, а кръгът ще бъде изпълнен от паваж. Предвижда се ремонт на асфалтовата настилка, отводнителната система на пътя, възстановяване на сигнализацията и маркировката. В населените места са подменени по-голяма част от бетоновите бордюри. Строително-монтажните работи на обекта се изпълняват от Обединение „Трейс Пордим”, в което участват: „Трейс Груп Холд” АД, гр.София и „Пи Ес Ай” АД, гр. Стара Загора. Договорът им е на стойност 5 013 023,36 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на строителството започна да тече с подписването на Протокол Образец 2а на 19.06.2012 г. и е с продължителност 12 месеца, с включени 4 месеца зимен период. Строителният надзор осъществява Сдружение „Пътконсулт 2000 – Три Ес” - „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София и „Три Ес” ЕООД, гр. София. Техният договор е за 120 000 лв. без ДДС. „Строително-монтажните работи се изпълняват с бързи и динамични темпове. За четирите месеца от старта на проекта са извършени повече от 50% от предвидените дейности, което означава че проектът се движи по-бързо от предвиденото в първоначалния график. Убедени сме, че рехабилитацията на път III-3402 Славяново – Пордим ще приключи в срок и до средата на следващата година ще можем да се поздравим с доброто и качествено изпълнение на проекта“, каза инж. Десислава Филимонова, ръководител на проекта от АПИ. Строителството на обекта започна в края на юни 2012 г. Направени са локалните ремонти на 4 км в началото на участъка, както и заустванията на селскостопанските пътища. Започнали са ремонтните дейности, свързани с отводнителната система на пътя. В населените места се полагат нови бетонови бордюри. В момента се полагат асфалтобетоновите пластове. В отсечката - от кръстовището с път I-3 Ботевград - Плевен - гара Бяла до гр. Пордим, от пътя на дължина около 5 км е изпълнена основа от студено рециклирана настилка. Технологията включва студено рециклиране на съществуващите асфалтови пластове на дълбочина 25 см и смесването им със свързващо вещество. Целта е повишаване носимоспособността на пътната настилка. Ремонтните работи се извършват без отбиване на движението, с изключение на участъка - от кръстовището с път I-3 Ботевград - Плевен - гара Бяла до гр. Пордим. При изпълнение на основния пласт от студено рециклирана настилка там е била създадена временна организация на движението чрез преминаването по обходен маршрут. С рехабилитацията на пътя ще се осигури връзка между общините Плевен, Пордим и Ловеч, както и между отделните населени места, разположени в региона. Пътят има важно стопанско значение и за трите общини. С обновяването на третокласната пътна инфраструктура ще се стимулира развитието на туризма. В град Пордим има два музея, свързани с Руско-турската освободителна война. Единият е на името на цар Александър ("Руският" музей), а другият - на името на крал Карол I ("Румънският" музей). В „Румънският" музей е била разположена щаб-квартирата на румънската армия.