Новини

Караджова участва в заседание на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз

Министър Нона Караджова е в Люксембург за участие в заседание на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз на 25 октомври 2012 г., съобщиха от Министерство на околната среда и водите. В рамките на заседанието Кипърското председателство организира дебат между делегациите на държавите-членки по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби. Целта на проекторегламента, предложен от ЕК, е да се намалят значително отрицателните въздействия, свързани с рециклирането на кораби, плаващи под знамето на държава-членка на ЕС. Съветът на министрите по околна среда на ЕС се очаква да приеме и заключения относно подготовката на 18-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата u 8-ата сесия на Срещата на страните по Протокола от Киото(Доха, Катар, 26 ноември - 7 декември 2012 г.). Ще бъдат направени изводи и определени по-нататъшните действия след Конференцията на ООН по устойчиво развитие, проведена в Рио де Жанейро през юни 2012 г. Целта е да се оценят резултатите от „Рио+20” и да се формулират приоритетите и позициите на ЕС във връзка с преговорите в Общото събрание на ООН.