Новини

БСК: Необходими са допълнителни гаранции за плащанията на държавата

Необходими са допълнителни гаранции за плащанията на държавата към бизнеса. Това се посочва в становище на Българската стопанска камара във връзка с приетите от народните представители на първо четене промени в Търговския закон. От работодателската организация смятат, че гласуваните текстове акцентират върху началния момент на изискуемостта и по този начин не изключват възможността за уговаряне на по-дълги срокове за плащане. Така се създават условия определеният максимален срок от 60 дни за разплащане от страна на възложителите по обществени поръчки да бъде удължаван чрез умишлено забавяне на действията по приемане на стоката или услугата. Според експертите на БСК е нужно да се обмислят съответни изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки, които изрично да забраняват и санкционират недобросъвестни практики при приемане на резултатите от сключени договори. Те предлагат законодателни промени в Глава четиридесет и шеста на Гражданския процесуален кодекс, с които да се гарантира принудително изпълнение на присъдени вземания по търговски сделки към държавни учреждения. Същевременно европейската директива „урежда всички търговски сделки, независимо дали се извършват между частни или държавни предприятия или между предприятия и държавни органи, предвид факта, че държавните органи извършват значителен брой плащания към предприятията“. Следователно сделките между държавата и стопанските субекти, включително свободните професии, са търговски сделки и държавата се явява като страна по търговски договор с всички произтичащи от това права, задължения и последици. Европейският акт отчита, че по правило държавните органи ползват по-сигурни, предсказуеми и непрекъснати източници на приходи, отколкото предприятията, и изисква въвеждането на специални разпоредби за търговските плащания от тях към бизнеса. От БСК припомнят, че в законопроекта не е намерило място регламентирането на последиците от договорни условия и практики, които представляват злоупотреба, развити подробно в директивата.