Новини

1/3 от бюджета на ОПРР разплатен

Разплатени са средства на обща стойност 1 млрд. лева към бенефициенти/изпълнители на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“, които представляват 1/3 от общия бюджет на програмата (3,131 млрд. лева). Със своите постижения ОПРР се нарежда сред най-успешните в България. В продължение на 5 години програмата се утвърждава като основен инструмент за подобряване на българските региони, превръщайки ги в по-привлекателно място за живеене с обновени образователни, културни и социални институции, благоустроена градска среда, по-добри пътища, информационни и комуникационни връзки. От началото на изпълнението й до момента са подадени 1773 проектни предложения, сключени са 981 договора на стойност 2,8 млрд. лева (90,29% от общия бюджет). Към настоящия момент са реализирани успешно 228 проекта. Обновени са 298 детски градини и училища, за които населението, повлияно от обновените сгради на образователната инфраструктура, е над 790 хил. души. Завършени са 15 проекта за обновена градска среда. 48 са обновените читалища, които могат да бъдат ползвани от над 540 хил. души. Подобрени са условията в 36 социални домове за възрастни. От обновените сгради на социалната инфраструктура е могат да се възползват над 200 хил. души. Общо спестената енергия на годишна база от обновена инфраструктура е отчетена стойност от 43 000 МWh/y. Рехабилитираните и/или реконструирани пътища са 372 км. Изпълнени са 5 проекта за подкрепа на туризма и утвърждаването на България като ключова туристическа дестинация в Европа. Прогресивното нарастване на плащанията през последните години се явява следствие от усъвършенстването на системите за управление и контрол на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, резултат от работата на една добре изградена структура с ясно определени функции и отговорности по отношение усвояване на средства от Европейския съюз. Не без значение е духът на партньорство, изграден с НСОРБ, заинтересовани институции, бенефициенти и ключови партньори. Този успех ще предостави възможност на Управляващия орган да заяви своето намерение пред Европейската комисия България да защити средства в по-голям размер през следващия програмен период 2014-2020 г. за развитието на българските градове и региони.