Новини

Община Септември ще изгражда пречиствателна станция по проект, финансиран от ОП "Околна среда"

Министър Нона Караджова и кметът на Община Септември Петър Бошев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Септември. Проектът на стойност 9 млн. лв. се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Община Септември няма изградена Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/. След изпълнението на проекта 10 300 жители ще бъдат свързани към пречиствателна станция. Освен екологичните ползи за града, реализацията му ще донесе и много социални и икономически ползи за региона. С рехабилитацията на ВиК мрежата ще се повиши ефективността на водоснабдителната и канализационната мрежа, ще се подобри качеството на питейната вода, ще се спестят водни ресурси, ще бъдат осигурени нови работни места. Общо по приоритетна ос 1 на оперативната програма - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места”, са договорени близо 3,524 млрд. лв. (140,31 % от средствата за сектора). От тях са изплатени над 423 млн. лв. В изпълнение са 126 проекта на стойност 3,364 млрд. лв.