Новини

Икономическият университет във Варна получи терени за изграждане на студентски общежития

Министерският съвет промени от частна в публична държавна собственост статута на два имота във Варна и ги предостави безвъзмездно за управление на местния Икономическия университет. Терените с обща площ близо 9 дка се намират на ул. „Дубровник” в града и ще послужат за изграждане на студентски общежития и комплексно обществено обслужване на висшето училище. Община Русе получи безвъзмездно собствеността върху два имота на пл. „Свобода” №4 в града. Сградите в момента са предоставени за управление на Драматичния театър „Сава Огнянов” и са паметници на културата от национално значение. Цялостното им ремонтиране в периода 1995-2006 г. е извършено от бюджета на общината. Прехвърлянето на собствеността ще разреши проблема по осигуряване на издръжката на сградите. На община Любимец беше предоставена собствеността върху имот от 38 дка и 10 сгради в местността „Кайряка” край с. Георги Добрево. Теренът е с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната, а от местната власт ще бъде използван за изграждане на полигон за борба с градушките, което е от особено важно значение за развитието на земеделието и опазването на селскостопанската продукция на територията на общината. Два поземлени имота с обща площ 2,8 дка получи и община Пирдоп. Те се намират в местността „Бръмбар” край с. Душанци и ще се ползват за изграждане на съоръжение за временен престой на животни, заловени в нарушение на Закона за опазване на селскостопанското имущество. Община Каварна получи безвъзмездно собствеността върху имот на ул. „25 септември” №5 в града. Инвестиционните намерения на общината по отношение на едноетажната сграда са свързани с разширение на Художествената галерия, която се намира в съседство с предоставения имот. На община Поморие беше предоставено управлението върху имот от 706 кв. м на ул. „Крайбрежна”. Той ще бъде използван за реконструкция и модернизация на рибарското пристанище, за което местната власт ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”. На Комисията за защита на потребителите за нуждите на нейната регионална дирекция в Монтана беше осигурено ползването на помещенията на осмия етаж в административната сграда на площад „Жеравица” №1 в областния град. Това ще позволи обособяването на архивохранилище с оглед спазване на изискванията на Закона за националния архивен фонд. В Монтана бяха осигурени офиси за друга държавна регионална структура – на Агенцията по заетостта. Двата работни кабинета са в административната сграда на пл. „Жеравица” №5 и ще послужат за задоволяване на нуждите на службата в изпълнение на функциите й по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Правителството даде съгласието си „Напоителни системи” ЕАД да продаде два имота. Единият е в местността „Под ормана” край Русе. Площта му е 3,5 дка и е заета от води и водни обекти. Вторият – от 3,7 дка, се намира в гр. Койнаре, община Червен бряг. Сградите в него – склад, гараж и по-малки обекти с обща площ 75 кв. м, се нуждаят от основен ремонт, за който са необходими изключително големи инвестиции, каквито дружеството не може да направи. Продажбите ще бъдат извършени на цена не по-ниска от определената от лицензиран оценител. С друго решение имот, предоставен за управление на Агенцията по заетостта в Полски Тръмбеш, беше обявен за имот - публична държавна собственост. Това са четири помещения в административната сграда на ул. „Търговска” №57 в града, ползвани от регионалната структура на ведомството. От Националната служба за охрана беше отнето правото на управление върху имоти - публична държавна собственост в местността „Калница” край с. Мусачево и в местността „Калище” край с. Равно поле, община Елин Пелин. Имотите с площ съответно 57,6 дка и 80,8 дка, застроени с три и с 20 едноетажни сгради, са с отпаднала необходимост за НСО, поради което беше променен и статутът им в частна държавна собственост.