Новини

Стартира първият конкурс за проекти на НПО

Неправителствените организации ще имат 2 месеца, за да кандидатстват в 4 тематични области

Първият конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) вече е факт. Това обявиха от фондациите „Отворено общество” и „Работилница за граждански инициативи” - оператори на програмата.

В рамките на два месеца неправителствени организации ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области - „Демокрация, права на човека и добро управление”, „Социално включване и овластяване на уязвими групи”, „Устойчиво развитие и опазване на околната среда”, „Изграждане на капацитет на НПО”. Крайният срок за подаване на проектите е 1 април 2013 г.

Една и съща организация може да кандидатства по два начина. Първият вариант е само с едно проектно предложение по една от четирите тематични области. Втората възможност е с две проектни предложения, като едното от тях задължително да е подадено в една от следните три тематични области: „Демокрация, права на човека и добро управление“, „Социално включване и овластяване на уязвими групи“, „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, а другото да е в област „Изграждане на капацитет на НПО“. Всяко проектно предложение участва в класация заедно с други, подадени по същия тематичен приоритет и за същия вид дейност в зависимост от размера на търсеното финансиране (микро-, малък, среден, голям проект).

Различните тематични области разполагат с различен ресурс. Най-голям е за „Демокрация, права на човека и добро управление“ - 1,57 млн. лв. За „Социално включване и овластяване на уязвими групи“ парите общо са 1,055 млн. лв., а за „Изграждане на капацитет на НПО“ - 720 хил. лв. Най-малко средства са предвидени за „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“ - 390 хил. лв.

За микропроект се плащат до 5000 евро. За малък проект - до 20 000 евро, а за среден - до 50 000 евро. За големите проекти сумата може да достигне до 200 000 евро.

Стойността на безвъзмездното финансиране по програмата не може да надвишава 90% и да бъде по-ниска от 50% от общата сума. Максималният относителен дял на собствен принос под формата на доброволен труд не може да надхвърля 50% от обема на собствения принос.

Финансирането ще се предоставя съгласно правилата за „минимална помощ”. Максималната продължителност на микропроектите може да бъде 12 месеца, на малките проекти - 18 месеца, а на средните и големите - 30 месеца.

Допустими кандидати по програмата са неправителствени организации, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза. Трябва да са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието.

Допустими кандидати по настоящия конкурс са и читалищата.

Проектите могат да бъдат изпълнявани съвместно с партньори, като те трябва да имат ясно очертана и обоснована роля за постигане на целите на проекта. Максимално допустимият дял на разпределение към партньори по бюджета е 30% от безвъзмездното финансиране.

Партньор по проект може да бъде неправителствена организация, публичен или частен субект, чието основно местонахождение е в България, държавите донори, държавите бенефициенти или страна извън ЕИП, която има обща граница с България (Македония, Сърбия, Турция), или междуправителствена организация, активно участваща или допринасяща за изпълнението на даден проект.

За да запознае всички неправителствени организации с възможностите на програмата, програмният оператор ще проведе информационни дни до края на февруари във Враца, Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас и София.