Новини

БТПП: Да се ускори приемането на срок за плащане на задълженията на държавата към доставчици

Председателят на БТПП Цветан Симеонов изпрати на вицепремиера Симеон Дянков списък с мерки, които сумират очакванията на бизнеса спрямо настоящото правителство. Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програмата за по-добро регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени. Писмото съдържа резултата от направеното от палатата проучване за основните проблеми в стопанската дейност на нейните членове. Промишлената палата настоява за общо 9 мерки, от които 3 да се реализират още от сегашния кабинет – преди изборите през юли.

На първо място се иска в случаите, когато е налице споразумение между национално-представителните браншови организации и синдикалните федерации - минималните осигурителни прагове да се определят на тази база. Когато няма такова споразумение, минималните осигурителни прагове да остават на нивото от предходната календарна година или на базата на утвърдена методология за оценка на състоянието на сектора (в сравнение с предходни календарни години) да се намалят или увеличат.

Второто искане е може би най-важното. Според БТПП трябва да има ускоряване на приемането на внесения от Министерския съвет законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, включващ регламентация за срок за заплащане на задълженията на държавата към изпълнителите на доставки и услуги. Законопроектът е гласуван на първо четене на 17.10.2012 г., но продължава да отлежава в парламента.

Третото искане е публичност на информацията за случаите на невъзстановен ДДС от държавата в законовия срок. Това да става подобно на публичността на информацията в интернет страницата на Министерството на финансите за задълженията на централната и общинската администрация към изпълнителите на доставки и услуги.

Останалите мерки, които трябва да се реализират до края на тази година, обхващат приемане на методика за определяне на държавните такси по Закона за държавните такси, както и разработването и приемането на законопроект и методология за предварителна и текуща оценка на въздействието на нормативните актове, каквито сега липсват.

БТПП намира още, че наред с някои реализирани мерки, насочени към финансова стабилност (напр. създаването на фонд JEREMIE), следва да бъде анализирана и възможността за включване на страната в ERM II предвид икономическите показатели на България и с цел отваряне на достъп на българските банки до изгоден финансов ресурс от европейски банки. Ясно е, че предприемането на подобна стъпка не бива да се свързва с въпроса за влизане в еврозоната, защото последното трябва да се предшества от задълбочен анализ и преценка за разходите и ползите.