Новини

Кмет „отсвири” строителен надзорник за липса на документи, които никой не е искал

Иван Рачев При българския общинар празно няма: камък да стисне и… веднага се пренася в народната песен „Кога зашумят буките”. С единствената разлика, че около ушите му не шумят зелени листа, а най-различно оцветени банкноти. При българския общинар празно няма и в още едно „направление”. За него няма абсолютно никакво значение каква е обществената поръчка – малка, средна или голяма, нито с какви пари е финансирана – от републиканския бюджет, от европейските фондове или по линия на частна донорска програма. Важно е „вражеските” строителни компании да бъдат мачкани дори без конкретни причини. Просто така – от любов към спорта. И накрая – при българския общинар празно никога няма, защото той е недосегаем. Дори в случаите, когато полицията и прокуратурата съберат неоспорими доказателства за  вината му. Историята помни само един случай, когато градоначалник е обличал раираната пижама и е търкал наровете – точно преди десет години. Но дори и историята да не помни чак толкоз много, да сме пропуснали не повече от две-три влезли в сила ефективни присъди, всички останали… мародери (без никакво извинение, защото по някакви необясними причини най-много се краде от обществените поръчки за ремонт на училища, детски градини и болници) са се разминавали я с условни присъди, я с административни наказания, я с… лек уплах. За разлика от щетите за държавата, които са на път да се превърнат в константна величина: 1,2 - 1,5 млрд. лв. годишно.  

На 23 юли 2012 г. в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) се появяват две „дописки”: решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и обявление за обществена поръчка с предмет „Корек­ция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”.

Стойността на поръчката е 744 255 лв., като финансите са осигурени по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4. 1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001 /4.1-04/ 2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, съгласно сключен договор №  BG161PO001 /4.1-04/2010/ 011 между община Копривщица и ОПРР.

Според обявлението поръчката е със следните „тактико-технически данни”:

„… Обектът е разположен в гр. Копривщица и включва сервитута на р. Тополница от съществуващ трафопост в края на града до бетоновия мост в началото на града с обща дължина 2287,90 м. Строителството започва отдолу и върви нагоре срещу течението и следва да протече при следната последователност:

- почистване коритото на реката;

- отбиване на водите от дерето от основното русло в близост до левия бряг;

- изграждане на подпорни стени десен бряг;

- следва отбиване на водите от дерето от основното русло в близост до десния бряг;

- изграждане на подпорни стени ляв бряг;

- заскаляване на хидравлични прагове за канализацията.

Земните работи, включващи почистване на коритото на реката, изкоп за подпорни стени, обратни насипи и направа на отбивни диги ще се изпълняват с багер и булдозер. Изкопаната земна маса ще се извозва със самосвал на разстояние до 1 км и след това част от нея ще се връща за засипване на изкопите, както и засипване зад подпорните стени. Тънките и тесни изкопи ще се изпълняват ръчно. Подпорните стени ще се строят на ламели (секции) с дължина 5 м. Бетонът се доставя с бетоновоз и се изсипва в съоръжението с бетон помпа…”

На 13 ноември 2012 г. кметът на Копривщица сключва договор с фирмата победител Консорциум „ИСТАСТРОЙ” ДЗЗД и издава Заповед № РД № 386, в която се казва:

„1. Откривам процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет „Осъществяване на строителен надзор на обект „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица.

(Тази поръчка се финансира по същата схема като поръчката майка – бел. ред.).

3. Дейности при изпълнение на настоящата процедура:

Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:

- законосъобразното започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството. Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи, необходими за оценка на строежа…

4. Изисквания към участ­ниците в процедурата:

а) Участникът да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

б) Участникът или член на неговия екип да притежава лиценз по смисъла на чл. 167 от Закона за устройство на територията за извършване на дейности­те по чл. 166, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията.

- Ръководител на екипа – строителен инженер или еквивалентна (степен магистър), притежаващ лиценз по смисъла на чл. 167 от ЗУТ за извършване на дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, най-малко 5 години професионален опит по съответната специалност.

Участникът може да предвиди и други специалисти, необходими за изпълнението на поръчката по своя преценка.

Наличието на персонала се удостоверява със следните документи:

- Списък на физически лица – квалифицирани специалисти от различни специалности, наети по трудов или граждански договор;

- Копие от дипломи за завършено висше образование на лицата от списъка на физическите лица – квалифицирани специалисти от различни специалности, наети по трудов или граждански договор, заверени с „Вярно с оригинала” и подпис на съответното лице от списъка;

- Професионални автобиографии на лицата от списъка.

Не се допуска участие на подизпълнители.

5. Изисквания към офертите на кандидатите:

Всяка оферта трябва да съдържа:

- Образец № 1 – Административни сведения;

- Образец № 2 – Регистрационни документи на участника;

- Образец № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП;

- Образец № 6 - Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия на поръчката;

- Образец № 7 - Декларация за задължаване да се спазват условията на поръчката и да се разпространяват данни, свързани с нея;

- Образец № 8 – Декларация за приемане на етичните клаузи на поръчката;

- Образец № 9 – Списък на човешкия ресурс;

- Образец № 10 – Декларация за съгласие;

- Образец № 11 – Професионална биография на експертите на участ­ника;

- Образец № 12 - Техническо предложение;

- Образец № 13 – Ценова оферта;

- Образец № 14 – Договор – не се подписва, а се парафира на всяка страница.

Ако офертата на кандидата не отговаря на изиск­ванията на Възложителя или не съдържа някои от изискваните документи, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, освен ако не попада в хипотезата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП…”

Нарочно преписваме толкова старателно заповедта на копривщенския градоначалник, с която се открива процедурата за възлагане на обществената поръчка. Причината е лесно обяснима: точно тези няколко реда стават причината строителният надзорник Васил Вутов – управител на „Бул строй контрол инженеринг” АД и член на Контролния съвет на Камарата на строителите в България, да се обърне към в. „Строител”  и да изрази възмущението си от манипулирането на поредната обществена поръчка.

Стойността на услугата „Осъществяване на строителен надзор на обект „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица” е 14 800 лв. без ДДС, а основният критерий за оценка на професионализма е... до болка познатият „Най-ниска цена”.  Крайният срок за подаване на офертите изтича в 17.00 часа на 21 ноември 2012 г.

Десетина дни по-късно - на 3 декември 2012 г., „официалната част” приключва по „стандартен” начин: община Копривщица изпраща на надзорника Васил Вутов Решение № 15/30 ноември 2012 г. на кмета на община Копривщица, с което е обявено междинното класиране в надпреварата. От по-нататъшно участие са отстранени три фирми – „Бул строй контрол инженеринг” АД, „Стройперфект” ЕООД и „Стройнадзор 2000” ЕООД.

Мотивът, с който фирмата на Васил Вутов е изхвърлена от играта, гласи: „Не е приложено доказателство за професионален опит (на екипите – бел. ред) – трудова или осигурителна книжка”.

Мотивите, с които са елиминирани другите две фирми, са с една идея по-обстоятелствени: „Не е приложено доказателство за професионален опит и квалификация – диплома и трудова или осигурителни книжки” (ако някъде не ви е ясно какво са искали да кажат общинарите… правописът в цитатите е оригинален).

На 6 декември Васил Вутов с кратко, но за сметка на това показателно „писъмце”, връща жеста на община Копривщица:

„Потвърждаваме получаването на горепосоченото Ваше писмо и приложеното към него Решение № 15/30. 11. 2012 г.

За нас е най-малко странно взетото Решение, тъй като посочените мотиви за отстраняване противоречат на тръжните изисквания, в които изрично е споменато с какво се доказва квалификацията на специалистите и не се изисква прилагане копия от трудови книжки.

Взетото Решение противоречи и на чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

Моля да ни бъде изпратен протоколът на коми­сията.

Ръководството на нашата фирма има политика да не обжалва решения на тръжни комисии, но да търси съдействието на браншовия вестник „Строител”, като и в този случай ще се постарае да даде гласност на нарушенията при провеждане на тази тръжна процедура.

Пожелаваме Ви за в бъдеще да се придържате към спазване на нормативната уредба при провеждане на тръжни процедури, за да не се създава в обществото усещането за предварително взети решения.”

Сега разбрахте ли защо бяха онези „обилни” цитати? И защо си оставихме разпоредбата на чл. 68 от ЗОП за десерт? Ето за какво става дума във въпросния чл. 68:

„… (7) Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

(8) Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по ал. 7 до всички участници.

(9) Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

(10) След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор…”

Дааа, колкото и пъти човек да чете заповедта, с която кметът на Копривщица открива процедурата за възлагане на поръчката, словосъчетанието „трудова или осигурителна книжка” липсва. Няма го! По същия начин го няма и желанието на комисията да „одумва” професионалните качества на всички кандидати при равни условия. Откъде сме толкова сигурни ли? Ами от разпоредбата на чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП: „Комисията при необходимост може по всяко време:

2. да изисква от участ­ниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.”

Със строителния надзорник Васил Вутов нищо подобно не се е случило. Нито комисията го е търсила за уточняващи отговори, нито някой е искал от него каквото и да било.

Всъщност, ако трябва да бъдем още по-детайлни, това е втори опит на копривщенския кмет за „корекция и почистване на речното корито на р. Тополница”. На 2 юли 2012 г. в сайта на АОП се появяват първият комплект от документи – решението за откриване на процедура и обявлението за обществената поръчка. Три дни по-късно „цъфва” и трети документ: решение за прекратяване на процедурата. Правно основание: чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Мотиви: „Установени са пропуски при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. А именно: - неясноти в указанията към участниците - неясноти в методиката за оценка на офертите.”

Отваряме отново Закона за обществените поръчки и там какво виждаме? Опалянка-а-а-а, както казва доайенът на телевизионната кухня Ути Бъчваров.

В решението на копривщенския градоначалник пише, че са установени пропуски. А пък чл. 39, ал. 6 от ЗОП постановява: „Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато… са установени НАРУШЕНИЯ (курсивът наш – бел. ред.) при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.”

Да обясняваме каква е детайлната разлика между пропуск и нарушение - едва ли има някакъв смисъл. Само ще вметнем, че при установяване на нарушение, което е толкова сериозно, че да промени или подмени условията, при които е обявена процедурата, най-логично би било възложителят – в лицето на копривщенския кмет – да състави нов помощен орган. Тоест – да състави комисия, в която влизат по-компетентни или по-неизкушени специалисти.

Какво ще се случи оттук нататък? По линия на Закона за обществените поръчки – нищо. Тоест – и поръчката майка – за корекцията и прочистването на Тополница, и поръчката за строителния надзор не са обжалвани пред Комисията за защита на конкуренцията. Което означава, че като се позатопли още малко и нивото на водата спадне, дългоочакваното облагородяване на речното корито трябва да започне. Защото, както може да видите на снимките в карето, е грехота през един от най-красивите градове на Балканите да минава река, която не би могла да бъде сравнена с нищо друго освен с… отходен канал за битово-фекални води (казано понаучному). А понародному – помийна вада.

С други думи, продължаваме да тръпнем в очакване кога ще научим отговора на емблематичния въпрос  „Защо по време на прехода всички полезни начинания задължително се опорочават в името на един или друг интерес?” И дали някога ще го научим…