Новини

BG кмет все още не предполага, че некомпетентността си личи отдалеко - като черна въшка на бяло чело!

Иван Рачев В миналия брой драснахме няколко реда за една абсурдна поръчка в Града на миньорите. Кратката дописка беше озаглавена „А в Перник си пожелаха за 170 метра обикновена улица… строителен светец”. Идеята ни беше днес да доразкажем историята докрай. Нищо подобно. Още докато мастилото не беше изсъхнало, историята се оказа толкова заплетена, че направо си се озовахме в кожата на лирическия герой от поговорката за омотаното в кълчища пате. Така че, за да е ясно какъв ни е (все още) проблемът, ще преразкажем набързо един много стар софийски виц от… видеокатегорията „Хорър комедия”: „Стара софийска кооперация. От балкона на четвъртия етаж се чува характерно потракване на зарчета и чаткане на пулове. Двама души играят табла в продължение на 5-6 часа. Обстановката е доволно изнервена - заложили са по 100 лв. на „три от пет”, но никой не може да се откъсне дори на две победи разлика. След поредното геле единият стоварва юмрук върху дъската с такава ярост, че зарчетата излитат със скоростта на куршуми и се забиват в очите на съперника. Паникьосан от внезапно споходилата го слепота, „мишената” обръща масата и хуква към банята, за да наплиска очите си с вода. Вместо към балконската врата обаче той тръгва към парапета, който се откъртва под тежестта на „слепеца”. За зла участ тъкмо в този момент под балкона минава майка, която бута количка с близнаци. Виждайки как 100-килограмовото тяло на табладжията „разлива” количката и близнаците по тротоара, шофьорът на движещия се по улицата автобус изпуска волана, рейсът пропуска завоя и се забива във витрината на отсрещната сладкарница. А там само преди пет минути с весела глъч са насядали всички питомци от кварталната детска градина…”  

Припомняме си откъде тръгна разплитането на кълбото миналата седмица:

На 13 февруари община Перник отправя публична покана за изпълнение на обществена поръчка. Заданието изглежда лесно изпълнимо: „Строително-монтажни работи по изграждане на нова обслужваща улица, дължина 171,41 метра, между ОУ „Свети Кирил Философ” и детската градина в кв. „Тева”, гр. Перник.” Улицата е частично изградена (до входа на училището) на основа трошен камък, с променлива ширина от 4,00 до 5,00 метра.

От страната на училището има изграден бордюр и частично - тротоар, който не е в добро състояние. Предвижда се запазване на съществуващия бордюр и изграждане на улица с широчина 4,50 метра и тротоар от изток 1,50 метра. Направа на един вход - изход с широчина 3,00 метра.

Изграждането на улицата ще се осъществи на два етапа. Първи етап - връзка на новопроектирана улица със съществуващата улица „Крали Марко”. Втори етап третира връзката на улица „Крали Марко” по действащата регулация. Предвидена е хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация…

Прогнозна стойност - 58 161 лв.

Критерий за оценка - икономически най-изгодна оферта при следните показатели:

предлагана цена: тежест - 60;

срок за изпълнение: тежест - 20;

гаранционен срок: тежест - 20.

Срок за получаване на оферти - 25 февруари 2013 г.”

Още същия ден председателят на пернишкото областно представителство на КСБ Димитър Живков получава „блага вест” от „Асфалтинг” ООД, която гласи:

„Моля за Вашето внимание във връзка с Публична покана 13/СЛУ - 1411/13.02.201З г. на община Перник за изграждане на нова обслужваща улица с дължина 171,41 м и ширина от 4,00 до 5,00 метра в кв. „Тева” с прогнозна стойност 58 161 лв.

Ето изискванията:

„Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ:

1. Ръководител обект - строителен инженер „Пътно строителство”;

2. Инженер геодезист - магистър по геодезия;

3. Строителен инженер - „Пътно строителство”;

4. Отговорник по качеството - строителен инженер;

5. Координатор по безопасен труд - строителен инженер;

6. Електроинженер - магистър;

7. Инженер ВиК - степен магистър (с доказателства - справка от НАП).

Участникът да е вписан в ЦПРС за строежи втора категория. Да има внедрени EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Какво прави впечатление по отношение на изискванията:

1. 3а изграждането на обслужваща улица с дължина 171,41м се изискват седем инженери и със специалности, за които в поръчката не са предвидени никакви СМР - няма трасировъчни дейности, няма водопровод, няма канализация, няма осветление!

2. Обектът е четвърта категория - съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба №1/30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи, а се изисква „Удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в ЦПРС за строежи втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория” .

3. Изискват се три сертификата (за международните стандарти става дума - бел. ред.) за улица, която се изпълнява за десетина дни с един багер, два камиона и 5 човека. Това е изискване, което трябва да попречи на участието на други фирми.

И още нещо учудва: асфалтобетоновата настилка за средно движение - с 8 см пласт битумизирана основа, защото поръчката е за обслужваща улица от второстепенната улична мрежа. За сравнение - първостепенната улична мрежа в Перник се асфалтира на два пласта - с 4 см неплътна и 4 см плътна настилка. А тази улица - на три пласта!

Моля за Вашата намеса, доколкото е възможно, за спиране на порочната практика. Подпис: инж. Емилия Митова.”

На 22 февруари председателят на ОП на КСБ - Перник, изпраща до кмета на общината Росица Янакиева официално писмо, което също ще цитираме едно към едно:

„Уважаема госпожо Янакиева,

Във връзка с получени сигнали от фирми, членове на ОП на КСБ – Перник, относно завишени изисквания по Публична покана (Ваш изх. № 13/СЛУ-1411/13.02.2013 г.) за обект „Изграждане на улица в кв. 193 по плана на кв. „Тева” от т. 1 до т. КВК за нова детска градина в кв. „Тева”, гр. Перник” се констатира проява на дискриминационни условия към фирми, които реално могат да изпълнят обекти от такава категория.

По отношение на условията прави впечатление, че за изграждането на незначителен обект се изискват специалисти, които нямат отношение към дейностите, които ще се изпълняват на обекта.

Също така за тази второстепенна улица не е необходимо строителят да притежава такава категория, т.е. да бъде вписан в ЦПРС за изпълнението на втора категория строежи, както е посочено в публичната покана.

Ние предлагаме, ако е възможно, да бъде прекратена процедурата и да бъде обявена нова с подходящи изисквания към съответстващата категория на обекта.

Помощта на нашите експерти би могла ползотворно да се отрази в изготвянето на офертната документация и би допринесла да се избегнат неудачно подготвени покани съгласно условията, споменати в т. 3.6 и т. 3.8 от раздел III в договора между КСБ и община Перник от 4 май 2012 г.

С уважение, Димитър Живков, председател на ОП на КСБ - гр. Перник.”

„От всичко изрецитирано дотук става ясно, че печелившата оферта може да е само на:

а) пернишка фирма, която знае за какво става дума и без да чете поканата;

б) външна фирма, на която много подробно й е обяснено какво е искал да каже възложителят с тази покана;

в) външна фирма, чиито мениджъри притежават телепатични способности и от разстояние могат да прочетат… какво си е мислил авторът на обявата, докато се е потил над клавиатурата”,

предположихме ние в публикацията от 1 март. И за първи път, откакто съществува рубриката „На прицел”, сгрешихме. Не за друго, а защото надценихме интелектуалния и професионалния капацитет на пернишкия общинар. Но да караме поред на номерата!

1. Миналата седмица написахме, че писмото на председателя на ОП на КСБ в Перник Димитър Живков е депозирано в деловодството на общината на 22 февруари. Нищо подобно. Писмото е написано на тази датата, но печатът с входящия номер му е ударен три дни по-късно - на 25 февруари. Причината е вехта като смъртта - 22 февруари е петък. Консултациите и писането на писмото продължават до около 17 часа. А деловодството на община Перник работи с граждани до... 16.00 часа. И нито секунда повече. Така че единствената опция е писмото да „цъфне” на бюрото на градоначалника Росица Янакиева е понеделник сутринта - 25 февруари. Тоест  деня, в който актуалността на „уличната” публична покана изтича и тя е свалена от сайта на Агенцията за обществени поръчки.

2. „... На 26 февруари „Строител” научи, че има огромна вероятност процедурата да бъде отменена. Но не заради току-що описаните дискриминационни условия, а заради още по-големи батаци, допуснати от общинските капацитети. Подробностите обаче в следващия брой.”

Така приключваше дописката ни миналата седмица. Защото по онова време актуалната, но непотвърдена от никого информация гласеше: Възложителят, в лицето на кмета Росица Янакиева, е издал решение за възлагане на поръчката, но от МРРБ са стопирали нещата и са изискали цялата документация. Причината - улицата се намира в свлачищен район, която налага обявяването на много по-сериозна поръчка.

3. От 26 февруари до 5 март всички опити на в. „Строител” да изтръгне някаква що-годе достоверна информация за по-нататъшната съдба на поръчката се увенчаха с тотален неуспех.

Първи на мушката ни кацна (съвсем логично) инж. Росен Йорданов - заместник-кмет на Перник, отговарящ за направление „Изграждане инфраструктура и ТСУ“. С него естествено не успяхме да разговаряме, защото той бил „по работа извън общината”. Титулярната му секретарка също отсъствала, така че временно изпълняващата длъжността реши „казуса” по единствено възможния начин: препрати ни към отдел „Правен и обществени поръчки”.

Втора на мушката ни се озова Ирена Нонева, главен експерт във въпросния отдел. След като любезно изслуша кои сме и за какво се борим, тя призна, че документацията е изготвена от тях, но по въпроса за по-нататъшната съдба на поръчката трябвало да се обърнем към инж. Перун Такев - главен експерт в отдел „Инвестиции и екология”.

С третата „мишена” осъществихме контакт едва в понеделник (4 март), но инж. Такев не можа да ни помогне с нищо. По простата причина, че въпросите, които ни интересуваха, бяха извън неговата компетентност. И ни върна там, откъдето бяхме тръгнали с празна кошница.

Второто изправяне - „уши в уши” - с гл. експерт Ирена Нонева от отдел „Правен и обществени поръчки”, бе по-безрезултатно от първото. С две думи - тя изслуша търпеливо детайлите около досегашното ни ходене по мъките, след което ни отряза квитанцията с дежурното „задайте писмено всички въпроси, които ви интересуват, и ще получите отговор по надлежния ред!”

Воплите и вайканията ни, че ще загубим много време, че случаят е спешен и т. н., по никакъв начин не омилостивиха главен експерт Нонева. И тогава решихме, че е крайно време ние също да поиграем извън прави­лата:

- Добре, ще зададем писмено въпросите си. Кога ще получим отговорите?

- В законоустановения срок!

- Между другото протестното писмо на председателя на Областното представителство на КСБ, изпратено до кмета Росица Янакиева, стигна ли до вас?

- Какво писмо?

- За дискриминационните условия, заложени в поканата за обществената поръчка.

- Не.

- И кога ще си получим отговорите, след като едно писмо пътува от деловодството до вас повече от седмица?

- ...

4. Намерението ни да звъним в МРРБ беше осуетено още в зародиш. На 27 февруари „местният парламент” в Града на миньорите прие бюджета на общината за 2013 г. А „нашата” улица се оказа извадена от поименния списък на обектите, които общината може да финансира. Вариантите са два - или парите за поръчката вече са преведени на изпълнителя, така че няма нужда обектът да фигурира сред разходите за 2013 г. Или общината никога не е имала 58 000 излишни лева, с които да финансира довършването на въпросния „сокак”. Тоест намира се поредният балама, той асфалтира 170-те метра за своя сметка, а после... от умрял писмо. И от общинар - пари!

Ако е верен първият вариант, в сайта на общината би трябвало да има „съответната” информация: кой е избран за изпълнител на поръчката, с какъв акт на възложителя и кога. За целта там има специално създадена секция - „Профил на купувача”, чието отваряне е обяснено така: „Съгласно Закона за обществените поръчки „Профил на купувача” е интернет адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.” Вярно, общинарите са си оставили авариен изход, защото са написали „интернет адрес на възложителя, който МОЖЕ да съдържа...”. Също така обаче е вярно и другото: подобни хитринки трудно могат да освободят някого от отговорност, ако и когато му я потърсят т. нар. компетентни органи.

Ако е верен вторият вариант, логично изниква нов въпрос: „Докога българският общинар ще обявява поръчки, за които или няма собствено финансиране, или няма пари за съфинансиране на европроектите?”

5. Докато се „размотавахме” напред-назад в търсене на някой добре осведомен източник от община Перник, най-случайно се „натъкнахме” на едно много интересно четиво. То е озаглавено „Инженерно-геоложки оглед относно: геодинамичното състояние на свлачище „Тева-юг”, гр. Перник”. Писано е в края на септември - началото на октомври 2012 г. И в него се казва:

„Свлачището се намира в кв. „Тева” на гр. Перник, в непосредствена близост до вътрешноградската магистрала и заема част от склон с южна експозиция и среден наклон 10-12 градуса.

...

Свлачищният участък е възникнал през 1981 г. Размерите на регистрирания свлачищен участък са 750/140 метра и обхваща площ от около 105 декара. По-характерни съвременно активни проявления са регистрирани в западната и средната част на свлачищния склон, където се наблюдават свлачищни валове и пукнатини с размери от 1 до 5 см. В западната част на разглеждания участък съществуват 2 бр. жилищни сгради, разположени непосредствено над главния свлачищен откос.

...

Вследствие проявените свлачищни процеси са засегнати площи от регулационния план на града. До настоящия момент са регистрирани периодични локални свличания след периоди на обилно водонасищане на терена.

През 2009 г. е установено активизиране на локален участък от свлачището в резултат на подкопаване на склона за изграждане на паркинг. Активният участък е с размери 7/15 м и е с ясно очертани граници.

Основни причини за възникналите свлачищни процеси са: геоложкият строеж; големият наклон на склона; обилното водонасищане на терена от атмосферни валежи; динамични въздействия от МПС.

...

За свлачищния участък не са провеждани проектопроучвателни работи и няма изградени укрепителни мероприятия. Наблюдават се отворени пукнатини на опън...”

А от източници, които засега предпочитат да не споменаваме имената им, във вторник (5 март) научихме, че част от крепежните елементи в запечатаните минни галерии под квартала също поддават. Бавно, но за сметка на това сигурно.

6. В сряда (6 март) преди обяд успяхме да се сдобием с договора, сключен между общината и Камарата на строителите и цитиран от Димитър Живков в писмото до градоначалника Росица Янакиева. Ето два-три избрани пасажа:

„...

Страните по този договор доброволно обединяват усилията си за стимулиране на инвестиционната дейност, проектирането, строителството и благоустройството в община Перник, както и решаване на възникналите социални, жилищни и градоустройствени проблеми в общината.

По време на действие на договора двете страни са в непрекъснат работен контакт и сътрудничество за постигане на целите и резултатите от съвместната дейност.

За всяка отделна задача или етап от съвместната им дейност страните сключват помежду си отделен конкретен договор.

настоящият договор се сключва за срок от 3 (три) години.

Задължения на общи­ната

Да обсъжда съвместно с КАМАРАТА на строителите в България съществуващите и възникващите проблеми и да предоставя на КАМАРАТА информация за решенията в областта на инвестиционната дейност, проектирането, строителството и благоустройст­вото.

При разработване на ежегодната си строителна програма, както и при изготвяне на програмата за поетапно ликвидиране на незавършеното строителство на територията на общината да ползва мнения и предложения на КАМАРАТА.

При възлагане по ЗОП чрез: открита или ограничена процедура или процедура на договаряне, както и при провеждане на открит конкурс или договаряне с покана за възлагане на малки обществени поръчки по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, когато те са за строителство, да:

а) Изпраща покана до ОП на КСБ – Перник, за участие на строителни фирми.

Б) Да залага в решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка кандидатите да бъдат вписани за съответната група и категория строежи в ЦПРС съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКСБ и чл. 157, ал. 2 от ЗУТ.

Да включва представител на КСБ в състава на общинския (районен) експертен съвет по устройство на територията съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Да обсъжда с ръководството на Областното представителство на КСБ:

а) строителната програма на общината за съответната година;

б) списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през съответната година;

в) списък на обектите с регионално и местно значение, предвидени за строителство през съответната година.

Да предоставя информация на КАМАРАТА за съществуващите възможности за проектиране и строителство на общински обекти и при наличие на взаимен интерес да координира възлагането им. (Това е единият от двата текста, споменати от Димитър Живков.)

Да развива съвместна дейност с КАМАРАТА и членовете й под формата на публично-частно партньорство (ПЧП), когато такава дейност е от обща изгода за страните.

при провеждане на процедури за възлагане на договори по Закона за обществените поръчки при необходимост да включва като членове или консултанти към комисията за оценяване и разглеждане на оферти за участие външни експерти, включени в списъците по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП. (А това е другата разпоредба, спомената в писмото до кметицата Янакиева.)...”

Какво да добавим още? Ами да, разбира се. Няколко от най-важните задължения на КСБ, произтичащи от договора с община Перник:

да подпомага общината при разрешаването на съществуващите и на нововъзникващи проблеми и да оказва помощ на същата при изготвяне на ежегодната й строителна програма, като посочва точен разчет на ресурсите, с които би могла да бъде полезна (средства, хора, машини);

да предоставя преференциални условия на общината при проектирането и строителството на общински обекти;

да оказва помощ на общината по ликвидирането на бедствия и аварии при кризисни ситуации на територията на общината;

да подпомага общината при организиране на обществено разглеждане на значими общински обекти, като работи за правилното ориентиране на общественото мнение;

да подпомага общината в борбата срещу незаконното строителство.

да подпомага общината по въпроси, касаещи финансирането и изграждането на инфраструктурата (ОВ, ВиК, ел.инсталации и трафопостове), въз основа на общо становище, прието от двете страни.

Общината изпълнила ли е поне половин свое задължение, произтичащо от този договор? В сряда следобед, малко преди да „удари дванайсети час” за предаването на „дописката”, председателят на ОП на КСБ в Перник Димитър Живков отговори лаконично, но за сметка на това еднозначно: Не!

Колкото до дискриминационните условия, заради които се наложи два поредни броя да се занимаваме с една нищо и никаква поръчка, тази практика в Перник нито е от вчера, нито ще е до утре. Който не вярва, нека бръкне в сайта на Агенцията за обществени поръчки, да напише ключовите думи „Тева” и „община Перник” и да види как още преди две години се е разиграла същата процедурна пародия. Само че за много повече пари:

„... Поръчката (според обявлението) обхваща ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на град Перник, ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа по шест обособени позиции:

№1 I район

- квартали „Клепало”, „Драгановец”, „Байкушева махала”, „Селото”, „Рено”, „Бела вода”;

№2 II район

- квартали „Варош”, „Табана”, „Могиличе”, „Ралица”, „Христо Ботев”, „Васил Левски”, „Калкас”, „Куциян”;

№3 III район

- квартали „Стара Тева”, „Тева”, „Рудничар”, „Димова махала”, „Хумни дол”, „Твърди ливади”, „Монте Карло”;

№4 IV район

- квартали „Изток”, „Мошино”, „Църква”, Вътрешноградска магист­рала;

№5 Източен район

- селата Кладница, Боснек, Чуйпетлово, Кралев дол, Студена, Драгичево, Големо Бучино, Люлин, Дивотино;

№6 Западен район

- селата Мещица, Вискяр, Расник, Радуй, Витановци, Зидарци, Ярджиловци, Селищен дол, Планиница, Лесковец, Богданов дол и гр. Бата­новци...”

Поне 75% от обектите са второстепенни улици и сокаци, но според възложителя всички кандидати трябва да представят удостоверение от КСБ, че са вписани в ЦПРС най-малко... трета категория. Каква е ползата за общината? Никаква, защото нито дупките в Перник са по-малко, нито тротоарите са застлани с червени пътеки. Каква обаче е файдата от тази галимация? Ами най-добре ще е градоначалникът Росица Янакиева да отговори. Стига някой компетентен орган да й зададе правилния въпрос, а тя да открие разликата между полза и файда!