Новини

Подпорната стена от която загина Чочо Попйорданов е надградена незаконно

По нареждане на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството, Дирекцията за национален строителен контрол извърши проверка по документи и на място в православния гробищен парк „Св. Архангел Михаил” с ритуален комплекс. Строежът се намира в УПИ ІІІ-701, 740, 758, 808, 840 от кв.1, по плана на гр. София, местност „Гробищен парк Бояна”, район „Витоша” - СО. Подпорната стена, където се случи инцидентът на 5 май т.г. с видния български актьор Чочо Попйорданов, е надградена незаконно, сочат резултатите от проверката. Одобрените проекти, по които е приет с Държавна приемателна комисия и Разрешение за ползване от Столична РДНСК гробищният парк, предвиждат подпорна стена с височина от 0 метра до 1,45 метра. На мястото на инцидента височината по одобрен проект е около 1 метър и не е предвиден предпазен парапет. От Държавната приемателна комисия е установено, че вертикалната планировка около ритуалния комплекс, тоест изградените алеи, подпорните стени и външните стълбища са изпълнени съгласно одобрения инвестиционен проект по част „Вертикална планировка”. За строеж „Православен храм „Св. Архангел Михаил” е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация от 29.11.2010 г. от Директор Дирекция „Контрол по строителството” към Столична община. След извършената допълнителна проверка по документи в общинската и районна администрации и на място е установено, че за надграждането на подпорната стена няма одобрени проекти и издадено разрешение за строеж. По смисъла на Закона за устройство на територията то се квалифицира като незаконен строеж. От проверяващите е съставен констативен акт за премахване на изпълненото незаконно надграждане на подпорната стена. Констативния акт е съставен в присъствие на Изпълнителния директор на дружеството - собственик на строежа и е връчен по законоустановения ред. След изтичане на седемдневния срок за подаване на възражения по акта, от ДНСК ще бъде издадена заповед за премахване на незаконното надграждане. За незаконния строеж ще бъде наложена имуществена санкция на собственика на гробищния парк в размер от 5 000 до 50 000 лв.