Новини

КЗК отмени класиране в обществена поръчка на община Раковски

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Раковски за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Техническа помощ за организация и управление на проект „Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ, и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация“. КЗК счита, че класираният на първо място участник Обединение „Раковски 2012“ е следвало да бъде отстранен на етап разглеждане на документите в Плик № 1, тъй като е представил договор за създаване на дружество по ЗЗД, който не отговаря на поставените от възложителя изисквания. Дружеството не е било създадено съгласно поставените от възложителя изисквания и поради тази причина не е могло да бъде участник в обжалваната процедура. Комисията връща процедурата от етап разглеждане и проверка на документите на участниците, съдържащи се в Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“.