Новини

Разпределени са функциите между министерствата на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране

Правителството прие устройствени правилници на Министерството на регионалното развитие и на Министерството на инвестиционното проектиране. С постановлението се определят функциите и се уреждат правоотношенията във връзка с преобразуването на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Министерство на регионалното развитие (МРР) и създаването на Министерство на инвестиционното проектиране (МИП). На МИП и МРР се възлагат съвместни функции по провеждане на държавната политика по устройственото планиране на територията и инвестиционното проектиране, произтичащи от промените в Закона за устройство на територията. Министърът на регионалното развитие ще ръководи осъществяването на държавната политика по устройство на територията, ще координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация, и ще извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията. Министърът на инвестиционното проектиране ще осъществява методично ръководство и контрол върху дейността на участниците в инвестиционния процес, както и на дейностите по разрешаване на строителството, приемането и въвеждането в експлоатация на готовите строежи. От функциите на досегашното МРРБ към МИП преминават дейностите по разработването на нормативни актове в областта на проектирането, изпълнението, експлоатацията и разрушаването на строежите и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз с оглед създаване на условия за изграждането на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси, дейностите по оценяване на съответствието на строителните продукти, държавната жилищна политика, строителния контрол, кадастъра, геодезията и картографията. Устройственият правилник на МРР урежда функциите, структурата и организацията на работа на администрацията на министерството, правомощията на министъра на регионалното развитие като орган на изпълнителната власт, провеждащ държавната политика в областта на регионалното развитие. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие е Агенция „Пътна инфраструктура”. Общата численост на персонала в МРР ще бъде 584 бройки, а на АПИ – 1523 бройки, което е с 67 по-малко от числеността към момента на преобразуваното МРРБ. Общото намаление на числеността на персонала на МРР е формирано от 3,59% реално съкращение на персонала и от 7,6% прехвърлени щатни бройки на Министерството на инвестиционното проектиране. Устройственият правилник на МИП урежда функциите, структурата и организацията на работа на администрацията на министерството, правомощията на министъра на инвестиционното проектиране като орган на изпълнителната власт, провеждащ държавната политика в областта на инвестиционното проектиране. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на инвестиционното проектиране са Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекцията за национален строителен контрол. Общата численост на персонала е 125 щатни бройки, осигурена за сметка на останалите министерства. В постановлението за приемане на устройствените правилници са регламентирани отношенията във връзка с осигуряването на финансиране, правоотношенията със служителите, предаване на документацията и архива във връзка с дейностите, които преминават от МРР към МИП.