Новини

Създаден е Съвет по децентрализация на държавното управление

Правителството създаде Съвет по децентрализация на държавното управление като постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет, който ще координира изпълнението на Стратегията за децентрализация. За негов председател е определен министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева. Членове са заместник-министри, областни управители и представители на Националното сдружение на общините в Република България. Процесът на децентрализация цели постигане на оптимално разпределение на правомощия и ресурси между различните нива на управление за предоставяне на по-качествени услуги на гражданите. С постановлението се променя и съставът на Съвета за административна реформа. Неговата работа вече ще се ръководи от заместник министър-председателя по икономическото развитие. Постановлението се приема в изпълнение на Стабилизационните и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и за демократизиране на управлението, приети с Решение на 42-ото Народно събрание.