Новини

Кабинетът одобри 3 проекта за търсене и проучване на подземни богатства

Министерският съвет одобри проекти на разрешение на министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на подземни богатства и строителни материали, съобщи Greentech.bg. Неметални полезни изкопаеми ще се добиват от „ФОРБС БГ“ АД в площ „Кресна“ в гр. Кресна и с. Горна Брезница, община Кресна. Разрешението се предоставя за срок от 2 (две) години. Добивът на строителни материали ще се извършва от „ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД в площ „Кубрат“, разположена в землището на с. Мусачево, община Никопол. Разрешението се предоставя за срок от 1 (една) година. Беше приет и проект за разрешение за търсене и проучване на строителни материали и от „ЕКСПРЕССТРОЙ“ ЕООД. Добивът ще се извършва в площ „Байрям бей-2“, разположена в землището на с. Близнаци, община Аврен. Разрешението се предоставя за срок от 1 (една) година. Правителството прие още и решение за едностранно прекратяване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства (строителни материали глинести шисти) от находище „Садинките, община Своге. Договорът е сключен през 2008 година между министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Керамик-96“ ООД, гр. Нови Искър и се прекратява поради неизпълнение на договорните задължения на концесионера.